Year:2020   Issue: 9   Area: Public Administration  

24
Prof.Dr.Şafak Kaypak, Öğr.Gör.Dr.Muzaffer Bimay
LOCALIZATION AND CENTRALIZATION DISCUSSIONS LIVING BY DEVELOPMENTS RELATED TO LOCAL GOVERNMENTS
 
Depending on globalization and neo-liberal policies, the highlight of the local in the last century, the effects of international organizations, advances in technology, new methods in public administration and environmental awareness have made a structural and functional transformation in the field of local government. However, it carries safety concerns nation-states with different identities, blows, due to international mass migration and epidemics, despite the attempted reform efforts to be continued since the Tanzimat period in Turkey, local governments, decentralized structure effect could not be saved. In this context, this study aimed to investigate the effects of structural and functional reforms on localization and centralization debates in the field of local governments, which have been directed towards limited localization until 2010 with the effect of internal and external dynamics, and from 2010 onwards to centralization. With this study, it was revealed that the reform processes in the field of local governments, but whose direction has shifted towards centralization, are limited and the central government continues to exist more strongly. In the study, domestic and foreign literature reviews were made and the findings were made within the framework of the findings and various suggestions were developed.

Keywords: Localization, Centralization, Local Administrations Reforms, Globalization and Neo-liberal policiesYEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ GELİŞMELERE BAĞLI YAŞANAN YERELLEŞME VE MERKEZİLEŞME TARTIŞMALARI
 
Küreselleşme ve neo-liberal politikalara bağlı olarak son yüzyılda yerelin ön plana çıkması, uluslararası kuruluşların etkileri, teknolojideki gelişmeler, kamu yönetiminde yeni yöntemler ve çevreye olan duyarlılık yerel yönetim alanında yapısal ve işlevsel dönüşüm yapılmasını zorunlu kılmıştır. Ancak farklı kimliklere sahip ulus-devletlerin taşıdığı güvenlik kaygıları, darbeler, uluslararası kitlesel göçler ve salgınlar nedeniyle, Türkiye’de Tanzimat’tan beri sürdürülmeye çalışılan reform çabalarına rağmen yerel yönetimler, merkeziyetçi yapının etkisinden kurtulamamıştır. Bu bağlamda, bu çalışma, iç ve dış dinamiklerin etkisiyle 2010 yılına kadar sınırlı yerelleşmeye, 2010 yılından itibaren ise yerelde merkezileşmeye doğru yönelen yerel yönetimler alanındaki yapısal ve işlevsel reformların yerelleşme ve merkezileşme tartışmalarına olan etkilerini araştırmayı amaçlamıştır. Yapılan bu çalışmayla, yerel yönetimler alanında yapılan, ancak yönü merkezileşmeye doğru kayan reform süreçlerinin sınırlı kaldığı ve merkezi yönetimin daha güçlü bir şekilde varlığını sürdürdüğünü ortaya konulmuştur. Çalışmada yerli ve yabancı literatür taraması yapılarak elde edilen bulgular çerçevesinde tespitler yapılmış ve çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yerelleşme, Merkezileşme, Yerel Yönetim Reformları, Küreselleşme, Neo-liberal PolitikalarTam Metin