Year:2020   Issue: 9   Area: Management  

24
Doç.Dr.Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Dr.Turgay OYMAN
THE USE APPEAL OF ADVERTISING
 
The advertisements, which can be defined as announcing the messages created in order to realize certain purposes to the target audience by using the mass media, are expected to perform tasks such as informing, persuading, reminding and reinforcing. What the consumer feels becomes more important by accepting that consumers do not make their choices only at the end of the rational decision-making process and understanding that their feelings are very important in this process. Enterprises also benefit from the attractiveness of advertising in order to establish a link between their brands and target consumers. Although many attractiveness can be used, humor, fear, celebrity, sexuality and famine are the most commonly used. When the advertisements are examined, it is seen that the products are not emphasized but what they make understand and the image becomes important. The results obtained from the academic studies conducted on advertising, sometimes affirm the attractiveness used and sometimes lead us to the conclusion that it does not make any difference. It is revealed that advertisements have a dynamic structure like the societies and that the effectiveness of the attractiveness used is valid in their own period and the cultural environment in which the work is done and the studies about which advertising attractiveness can be effective on which product groups or sectors should be repeated. In this study, the aims of advertising, the role of emotions in advertising, the attractiveness used in advertising and their possible effects on consumers are examined and provide a useful

Keywords: Advertising, advertising appeals, fear appeal, sexual appeal, humour appeal, scarcity appealsREKLAMLARDA ÇEKİCILIK KULLANIMI
 
Belirli amaçları gerçekleştirebilmek için oluşturulan mesajların bedeli ödenerek, kitle iletişim araçları kullanılarak hedef kitleye duyurulması olarak tanımlayabileceğimiz reklamların bilgilendirme, ikna, hatırlatma ve pekiştirme gibi görevleri yerine getirmesi beklenmektedir. Tüketicilerin yalnızca rasyonel karar verme süreci sonunda seçimlerini yapmadığının kabul edilmesi ve duygularının bu süreçte oldukça önemli olduğunun anlaşılmasıyla tüketicinin ne hissettiği daha önemli hale gelmiştir. İşletmelerde markaları ile tüketici arasında bağ kurabilmek için reklamlarda çekiciliklerden faydalanmaktadırlar. Birçok çekicilik kullanılabilmesine rağmen en yaygın kullanılan çekiciliklerin mizah, korku, ünlü, cinsellik ve kıtlık olduğu gözlenmektedir. Reklamlar incelendiğinde artık ürünlerin ne olduğu değil ne hissettirdiği üzerinde durulduğu, imajın önemli hale geldiği görülmektedir. Reklamlara yönelik yapılan akademik çalışmalarda elde edilen sonuçlar kimi zaman kullanılan çekicilikleri olumlarken kimi zaman da fark yaratmadığı sonucuna bizleri ulaştırmaktadır. Reklamların da toplumlar gibi dinamik bir yapısı olduğu ve kullanılan çekiciliklerin etkinliğinin kendi dönemi ve çalışmanın yapıldığı kültürel ortam içinde geçerli olduğu gerçeği, reklam çekiciliklerinden hangilerinin hangi ürün grupları veya sektörler için etkili olabileceğine ilişkin çalışmaların tekrarlanması gerektiğini ortaya konmaktadır. Bu çalışmada reklamların amaçları, reklamlarda duyguların rolü, reklamlarda kullanılan çekicilikler ve bu çekiciliklerin tüketiciler üzerindeki olası etkileri incelenmektedir ve bu konularında yapılacak araştırmalar için faydalı bir ön akademik çerçeve sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Reklam, reklam çekicilikleri, korku çekiciliği, cinsel çekicilik, mizah çekiciliği, kıtlık çekiciliğiTam Metin