Year:2020   Issue: 9   Area: Public Administration  

34
Nuri Mehmetbeyoğlu
VILLAGE MANAGEMENT AND RURAL MANAGEMENT ON ADMINISTRATIVE TUTELAGE IN TURKEY
 
The unitary structure principle is the main feature of the Turkish state system. In this system, the state is organized mainly on the principles of central government and local government. According to article 127 of the 1982 Constitution, local governments are expressed in the form of municipalities, special provincial administrations and village administrations, and subsequently the central government has the authority to have administrative tutelage over local administrations. The main framework for the use of guardianship is also regulated in article 127. Is a local government unit of the village administration and bring them together in the state of having a separate legal entity other than the entity. Having their autonomy so that the village administrations, budgets, staff convenience. Although the constitution of a local government unit in the villages arranged for the administration of local authorities, though the principle of integrity in accordance with the prescribed administrative tutelage control is implemented in a more pronounced manner on villages. The administrative tutelage conceptually, the state is to be controlled by the central government entities located outside of the legal entity but is a control mechanism by which this control shall be limited to the legality. Because the village Village Law No. 442 regulating the administration of the organized civil administrations in the guardianship authority has given wider powers of guardianship.

Keywords: Local Government Village Admnistration, Administrative Tutelage, MukhtarKÖY YÖNETIMI VE KÖY YÖNETIMI ÜZERINDE İDARI VESAYET YETKISI
 
Üniter yapı ilkesi Türk devlet sisteminin en temel özelliğidir. Bu sistemde devlet esas olarak, merkezi yönetim ve yerel yönetim ilkeleri üzerinden örgütlenmiştir. 1982 Anayasası’nın 127. maddesi uyarınca yerel yönetimler belediyeler, il özel yönetimleri ve köy yönetimleri şeklinde ifade edilmekte, devamında ise merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisine sahip olduğu hüküm altına alınmaktadır. Vesayet yetkisinin kullanılmasına ilişkin ana çerçeve de yine 127.maddede düzenlenmiştir. Köy idarelerinin bir mahalli idare birimi olması onların devlet tüzel kişiliği dışında ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmalarını da beraberinde getirmektedir. Böylece köy idarelerinin kendilerine haiz özerklikleri, bütçeleri, personeli bulunmaktadır. Her ne kadar anayasada köyler bir mahalli idare birimi olarak düzenlenmiş olsa da mahalli idareler için idarenin bütünlüğü ilkesi gereğince ön görülen idari vesayet denetimi, köyler üzerinde daha belirgin bir şekilde uygulanmaktadır. İdari vesayet ise kavramsal olarak, devlet tüzel kişiliği dışında bulunan kamu tüzel kişilerinin merkez tarafından denetlenmesi olup fakat bu denetimin hukuka uygunluk denetimi ile sınırlı tutulduğu bir denetim mekanizmasıdır. Zira köy idarelerini düzenleyen 442 sayılı Köy Kanunu, vesayet makamı olarak düzenlediği mülki idare amirlerine daha geniş vesayet yetkileri vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim, Köy Yönetimi, İdari Vesayet, MuhtarTam Metin