Year:2020   Issue: 9   Area: International Relations  

30
Dr.Öğr.Üyesi Erkan AFŞAR
REMEMBER THE FIRST ASSEMBLY THROUGH ‘POLITICAL GROUPS’ IN ITS 100TH YEAR
 
The National Struggle process, which started with the arrival of Mustafa Kemal Pasha in Samsun on May 19, 1919, determined the formation of a new independent state based on national sovereignty. Despite great difficulties and adverse conditions, the First Assembly, which was opened on April 23, 1920, also issued a new constitution and laws on the axis of the Union of Forces due to extraordinary conditions. The First Assembly, which also took the form of the Constituent Assembly of the new state, had a heterogeneous structure. In the First Assembly, which has a very colorful and polyphonic character due to the presence of MPs in different understandings and thoughts, the common goal of MPs was the liberation of the homeland. However, it was seen that there were political groupings among MPs for different reasons in the process. Among these groups in the First Assembly, the discussions between the First Group, in which Mustafa Kemal Pasha was the president, and the Second Group, which came to the fore with its harsh opposition, marked the first period of the First Assembly. In the study, in this year , when the centenary of the First Assembly was celebrated, as an independent political authority, the historical process was tried to be remembered by mentioning how the Assembly was formed, the groups and discussions in its structure.

Keywords: First Assembly, National Struggle, Constituent Assembly, Political Groups100.YILINDA BİRİNCİ MECLİSİ ‘SİYASİ GRUPLAR’ ÜZERİNDEN HATIRLAMAK
 
Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele süreci millet egemenliğine dayalı bağımsız yeni bir devletin oluşumunu temel hedef olarak belirlemişti. Büyük zorluklara ve olumsuz şartlara rağmen 23 Nisan 1920’de açılışı yapılan Birinci Meclis aynı zamanda olağanüstü şartlardan ötürü Kuvvetler Birliği ekseninde yeni bir anayasa ve kanunları da çıkarmıştı. Yeni devletin Kurucu Meclis vasfını da alan Birinci Meclis heterojen bir yapıya sahipti. Farklı anlayış ve düşüncede mebusların varlığından dolayı çok renkli ve çok sesli bir karakteri olan Birinci Mecliste ilk zamanlar mebusların ortak hedefi vatanın kurtuluşu idi. Fakat süreç içerisinde farklı nedenlerden dolayı mebuslar arasında siyasi gruplaşmaların olduğu görülmüştü. Birinci Meclis’teki bu gruplar içerisinde özellikle Mustafa Kemal Paşa’nın başkanı olduğu Birinci Grup ile sert muhalefetiyle ön plana çıkan İkinci Grup arasındaki tartışmalar da Birinci Meclisin ilk dönemine damga vurmuştu. Çalışmada, Birinci Meclisin yüzüncü yılının kutlandığı bu yılda bağımsız bir siyasi otorite olarak Meclisin hangi koşullarda nasıl oluştuğuna, yapısındaki gruplara ve tartışmalara değinilerek tarihsel süreç hatırlanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Birinci Meclis, Milli Mücadele, Kurucu Meclis, Siyasi GruplarTam Metin