Yıl:2020   Sayı: 10   Alan: Uluslararası İlişkiler  

9
Behnam Alipourvaghaslou
YATIRIMDAN KAYNAKLANAN ANLAŞMAZLIKLARDA ICSID TAHKİMI
 
Çeşitli yasal kolaylıklar sağlamak amacıyla düzenlemelerin kabulü ve uygulanması, yasa koyucunun ülkedeki yabancı yatırımı teşvik ve genişletmek için ekonomik ve sosyal ilerlemelere ayak uydurmaya çalışma isteklerini onaylamaktadır. Yabancı yatırımcının beklentisi, yatırımdan kaynaklanan anlaşmazlık durumunda tarafsız ve bağımsız bir yargı makamına erişim sağlamaktır. ICSID Sözleşmesi, bireyleri uluslararası hukukun özneleri olarak tanıyan Uluslararası Ekonomi Hukuku alanındaki en önemli sözleşmelerden biridir. Geçmişte yatırıma dikkat edilmemesine rağmen, ülkeler yirminci yüzyılın sonlarından bu yana yabancı özel sermaye yatırımları ile ilgili hukuki yaklaşım konusunda giderek benzer görüşler benimsemişlerdir. Bu yaklaşım, ülkelerin yatırım konusundaki ulusal yasalarında, ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalarında ve anlaşmazlıkların çözümüne yönelik olumlu yaklaşımlarında görülebilmektedir. Ayrıca bu değişimlerde dikkat çekici olan, uyuşmazlıkların üçüncü şahıslar aracılığıyla çözülmesine yönelik isteğe bağlı ve tercihli bir araç olarak özel tahkimin konumudur. Bu çalışma, yatırım anlaşmazlıklarının çözümünde en yaygın tahkim mercilerinden biri olarak ICSID tahkim yoluyla çözülmesi konusunu incelemektedir. Bu çerçevede, ICSID’ın yargısal görevi, yetki kapsamı, tahkim talebi, uyuşmazlıkların tahkime sunulması, tahkimin teşkilat ve oluşumu, uyuşmazlıkta uygulanacak ülke hukuku, tazminat hesaplaması, yargı dokunulmazlığı ve tahkim panellerinin yargı usulleri analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: ICSID Sözleşmesi, Yatırım, Tahkim, Salini Testi, Uygulanacak Ülke Hukuku, Uluslararası Hukuk, Uyuşmazlıkların Çözümü.INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES ARBITRATION FOR DISPUTES ARISING FROM INVESTMENT
 
The approval and implementation of regulations related to various legal facilities confirms the desire of legislators to try to keep pace with economic and social developments to expand and encourage foreign investment in the country. The foreign investor expects access to an impartial and independent judicial authority in the event of an investment dispute. (ICSID Convention) is one of the most important treaties of international economic law that recognizes individuals as subjects of international law. Despite a lack of attention to investment in the past, countries have increasingly adopted similar views on the legal treatment of foreign private investment since the late twentieth century. This can be seen in the national investment laws of countries, their bilateral or multilateral international treaties and their positive approach to resolving such disputes. Also interesting in these changes is the special position of arbitration as the preferred and preferred means of resolving disputes through third parties. This article examines the issue of resolving investment disputes through oxide arbitration as one of the most common sources for resolving international disputes. And only some interesting aspects of the arbitration of that center, including the scope of jurisdiction of the center and its exclusivity, general thematic jurisdiction of the oxide, the capacity of the center, request for arbitration, submission and referral of disputes to arbitration, organization and composition of the arbitral tribunal, applicable law, Analyzes the calculation of damages, judicial and executive immunity, and the judicial procedure of the center's arbitral tribunals.

Keywords: ICSID Convention, Investment, Arbitration, Salini Test, Applicable Law, International Law, Settlement of Disputes.Tam Metin