Yıl:2020   Sayı: 10   Alan: İşletme  

16
Burcu Turan Torun, Ömer Günsan
DUYGUSAL ZEKÂ VE İŞ STRESİ İLIŞKISI: VAN OTEL İŞLETMELERI ÖRNEĞI
 
Duygusal zekâ kişilerin kendilerinin ve diğerlerinin duygularını anlayabilmeleri ve tanımlayabilme yeteneği olarak ifade edilebilmektedir. Duygusal zekânın iş performansı, insan ilişkileri, ruh sağlığı gibi pek çok konu üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bunlardan birini de iş stresi oluşturmaktadır. Duygusal zekânın iş stresini yönettiği bilinmektedir. Yani işletmelerde çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilecek iş stresinin kontrol edilmesinde duygusal zekânın önemli bir etken olduğu söylenebilmektedir. Bu açıklamalardan hareketle mevcut araştırmanın amacı Van ilinde bulunan konaklama işletmelerinde çalışanların duygusal zekâ düzeylerinin iş stresleri üzerinde etkisinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi olarak belirlenmiştir. Kullanılabilir 230 adet anket formunun analizi sonucunda Van konaklama işletmelerinde çalışanların duygusal zekâ ve iş stresi düzeylerinin araştırma kapsamında ele alınan sosyo-demografik değişkenlerden bazıları açısından farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Duygusal zekâ ve iş stresi arasında herhangi bir ilişki saptanmamış olup, aynı zamanda duygusal zekânın iş stresi üzerinde etkisinin bulunmadığı da görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Duygu, Duygusal Zekâ, Stres, İş Stresi, Van İli, Konaklama İşletmeleri.EMOTIONAL INTELLIGENCE AND WORK STRESS RELATIONS: VAN HOTEL BUSINESS CASE
 
Emotional intelligence can be expressed as the ability of people to understand and describe their own and others' emotions. Emotional intelligence has an impact on many issues such as job performance, human relationships, and mental health. One of them is work stress. Emotional intelligence is known to manage work stress. In other words, it can be said that emotional intelligence is an important factor in controlling work stress that may arise for various reasons in businesses. Based on these explanations, the aim of the present study is to determine whether the emotional intelligence levels of employees in the accommodation establishments in Van have an effect on work stress. As a result of the analysis of 230 available questionnaires, it was determined that the emotional intelligence and job stress levels of the employees in Van accommodation enterprises differ in terms of some of the socio-demographic variables considered within the scope of the research. No relationship was found between emotional intelligence and work stress, and it was also observed that emotional intelligence had no effect on work stress.

Keywords: Emotional Intelligence, Stress, JobStress, Van Province, Accommodation EstablishmentTam Metin