Yıl:2018   Sayı: 6   Alan: İşletme  

56
Dr.Öğr.Üyesi Abdurrahman ÇALIK, Dr.Öğr.Üyesi Abdülkadir GÜMÜŞ, Dr.Öğr.Üyesi Abdullah OĞRAK
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTROPİK-OTONOM KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İİBF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
 
Girişimcilik kavramı son yıllarda üzerinde önemli durulan konulardan biridir. Üniversite öğrencilerinin potansiyel girişimci olarak görülmelerinden dolayı girişimcilik eğilimleri merak edilen gruplardandır. Bu bağlamda İİBF öğrencilerinin gerek girişimcilik eğilimleri gerekse sosyotropik- otonom kişilik özellikleri bu araştırma ile incelenmeye çalışılmaktadır. Bu araştırma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini sosyotropik ve otonom kişilik özellikleri açısından araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinden 214 kişiye anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla analiz edilerek sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin yüksek düzeyde girişimcilik eğilimlerinin olduğu, aynı zamanda girişimcilik eğilimleri ile sosyotropik ve otonom kişilik özelliklerinin pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyotropi, Otonomi, Girişimcilik, Girişimcilik EğilimiTHE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIOTROPHIC-AUTONOMIC PERSONALITY CHARACTERISTICS AND ENTREPRENEURSHIP TRENDS : A RESEARCH ON THE STUDENTS OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY
 
The concept of entrepreneurship is one of the most important issues in recent years. Entrepreneurship tendencies are wonder groups because university students are seen as potential entrepreneurs. In this context, the characteristics of the sociotropic and autonomous personality of Economıcs and Administrative Sciences (EAS) students are tried to be investigated with this research. this research aims to investigate the entrepreneurship tendencies of the students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Van Yüzüncü Yıl University in terms of their sociotropic and autonomous personality characteristics. Within the scope of the research, a questionnaire was applied to 214 students from Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Economics and Administrative Sciences. The obtained data were analyzed by SPSS program and the results were interpreted. As a result of the research, it was found that the students had a high level of entrepreneurial tendencies and at the same time there was a positive moderate meaningful relationship between entrepreneurship tendencies and sociotropic and autonomous personality traits.

Keywords: Sociotropy, Autonomy, Entrepreneurship, Entrepreneurship TrendTam Metin