Yıl:2019   Sayı: 8   Alan: İktisat  

29
Ahmet Oğuz
TÜRKİYE'NIN BORÇ STOKU VE EURO
 
Euro’ya geçişten sonra tüm ekonomik göstergelerin Euro ile ifadesi ile birlikte, Euro’nun kullanım alanı genişlemiş ve sayısal büyüklüğü de artmıştır. AyrıcaAvrupa Birliği’nde yerel para birimlerinin yerini Euro’nun alması da, Türkiye’nin Euro kullanımı öncesine göre daha etkin bir döviz kuru politikası izlemesini sağlamıştır. Çünkü etkin kur politikasınınmakro ekonomik açıdan daha istikrarlı bir yapıyı beraberinde getirdiği düşünülmektedir. Bu makro değişkenlerin içinde yer alan dış borç stoğundaki gelişmeler bu çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Ayrıca çalışma da Avrupa Parasal Birliği’nin hayata geçirilmesi, buna bağlı olarak ortak para birimi Euro’nun tedavüle girmesi ile Türkiye’nin borç politikasının nasıl değiştiği ve Euro’ya geçişin Türkiye’nin borçlanma verileri üzerinde yarattığı etkileri tahmin edebilmek için ampirik uygulama yapılmış,sonuçlar ve öneriler ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Euro, Avrupa Birliği, Parasal Birlik, Para Politikası, Dış BorçTURKEY'S DEBT STOCK AND EURO
 
After the transition to the Euro, the economic scope of the Euro has expanded and the numerical size has increased. Also Euro take local currencies’ place in the European Union, Turkey has provided a more efficient use of the exchange rate policy of the euro than before. Because the effective exchange rate policy is considered to be more stable in terms of macroeconomics. Developments in the external debt structure within these macro variables constitute the main objective of this study. Also at the paper, with the European Monetary Union's implementation, hence the common currency, how it has changed Turkey's debt policy with the introduction of the Euro and the Euro transition made empirical application to estimate the impacts on Turkey's borrowing data, results and suggestions are put forward.

Keywords: Euro, EuropeanUnion, MonetaryUnion, Money Politics, ForeignDebtTam Metin