Yıl:2019   Sayı: 8   Alan: İşletme  

33
Ömer Buğra SÜDÜPAK, Türker ŞİMŞEK
TÜRKİYE VE HAZAR HAVZASI ÜLKERLERİNDE DOĞALGAZ TÜKETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ
 
Çalışmada doğalgazın kavramsal çerçevesine, ticari önemine, doğalgaz tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye değinilmiştir. Türkiye ve Hazar Havzası’nda yer alan ülkelerde doğalgaz tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki gayri safi yurtiçi hasıla, doğalgaz tüketimi, sermaye ve işgücü gibi değişkenleri modele dahil ederek doğalgaz enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırma amaçlanmıştır. 1997-2017 dönemine ait Dünya Bankası Ekonomik Kalkınma Göstergeleri ve BP Enerji İstatistikleri Raporlarından alınan yıllık verilerle yapılan çalışmada, analize dahil edilen değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek için Pairwise Dumitrescu Hurlin Panel Nedensellik Testi’ne başvurulmuştur. Test sonucunda, çalışmanın ana konusunu oluşturan doğalgaz tüketimi ile reel gayri safi yurtiçi hasıla arasında çift yönlü bir Granger nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Analizde elde edilen bulgular ışığında politika karar vericilerin ekonomik kararlar alması, ekonomide etkinliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Doğalgaz Tüketimi, Ekonomik Büyüme, Hazar Havzası, Panel Veri AnalizTHE EFFECT OF NATURAL GAS CONSUMPTION ON ECONOMIC GROWTH IN TURKEY AND CASPIAN BASIN COUNTRIES
 
In this study, conceptual framework of naturalgas, commercial importance, relationship between naturalgas consumption and economic growth are mentioned. It is aimed that to analyze relation between Turkey and the countries located in Caspian Basin naturalgas consumption and economic growth by to include the variables such as gross domestic product, naturalgas consumption, capital and labor to the model. It is conducted with annual data obtained from World Bank Economic Development Indicators and BP Energy Statistics Reports for 1997-2017 period, Pairwise Dumitrescu Hurlin Panel Causality Test was used to determine the causality relationship between the variables included in to the analysis. Result of the test, a two-way Granger causality relationship was found between naturalgas consumption and real GDP which are the main subject of the study. In consideration of the findings obtained in the analysis, it is important for policy-makers to make economic decisions in terms of ensuring efficiency in the economy.

Keywords: Natural Gas Consumption, Economic Growth, Caspian Basin, Panel Data AnalysisTam Metin