Yıl:2017   Sayı: 4   Alan: Kamu Yönetimi  

61
Ömer YÜREKLİ
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YOLSUZLUĞUN ANALİZİ
 
Küresel eğilimlerin etik birey, etik yönetim, etik devlet ve etik toplum oluşturmaya yönelik olduğu söylenebilir. Bu konulara verilen önem gün geçtikçe daha da artmaktadır. Bu bağlamda yolsuzluk konusu da önemli hale gelmiştir. Türkiye’de yolsuzluk tarihi incelenirken özellikle Tanzimat döneminde rüşvetin yaygınlığından, bunun Cumhuriyet dönemi için olumsuz bir örnek olduğundan bahsedilebilir. Türkiye’de yolsuzluğun; bürokratik yapıda kayırmacılığın ve kırtasiyeciliğin etkin olması, kamu yönetiminde saydamlığın ve hesap verebilirliğin yerleşmemesi, denetim yetersizliği, hukukun üstünlüğü anlayışını hâkim kılmadaki yetersizlikler, yargının sağlıksız çalışması, ekonomide kayıt dışılık oranının yüksekliği, gelir dağılımındaki bozukluklar, siyasetin finansmanının şeffaf olmaması, medya-ticaret-siyaset ilişkilerindeki çarpıklıklar, sivil toplum yapılanmasındaki eksiklikler, yurttaşlık bilincinin yeterince gelişmemesi gibi pek çok sebebi bulunmaktadır. Yolsuzluk ekonomide, siyasette, bürokraside, hukuk sisteminde yozlaşmaya neden olmakta ve bir kanser gibi toplumsal yapıyı bozmaktadır. Bu yüzden etkili bir şekilde mücadele edilmesi gerekmektedir. Çalışmada, yolsuzluğun yapısı, nedenleri ve etkileri analiz edildikten sonra soruna getirilen çözüm önerileri değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk, Şeffaflık, Hesap Verebilirlik, Kayırmacılık, Yolsuzlukla MücadeleTHE ANALYSIS OF CORRUPTION IN TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION
 
It can be said that global trends are directed towards creating an ethical individual, ethical management, ethical state and ethical society. The importance of these issues increase day by day. In this context, the subject of corruption has become important. Examining the history of corruption in Turkey, especially during the Tanzimat period, it can be mentioned from the prevalence of bribery that this is a negative example for the Republican period. These are many cause of corruption in Turkey such as effective of favouritism and red tape in bureaucratic structure, lack of transparency and accountability in public administration, lack of audit, inadequacy of dominate on understanding of rule of law, unsanitary work of jurisdiction, high rate of informality in the economy, disturbances in income distribution, lack of transparency in political financing, crooked relation in media-trade-politics, lack of non-governmental organization and insufficient citizenship awareness. Corruption causes degeneration in economy, policy, bureaucracy, law system and corruption disrupts the social structure like a cancer. Therefore, It must be effectively struggled with corruption. In the study;. The proposed solution to the problem was evaluated after analyzing the corruption's structure, reasons and effects.

Keywords: Corruption, Transparency, Accountability, Favouritism, Fight Against CorruptionTam Metin