Yıl:2019   Sayı: 7   Alan: Uluslararası İlişkiler  

48
Erkan AFŞAR
TÜRK DIŞ POLİTİKASINA TARİHSEL BİR BAKIŞ: TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ (1919-1925)
 
Türk-Rus ilişkileri uzun bir tarihi sürece dayanmaktadır. Türkiye’nin jeostratejik konumuna bağlı olarak Rusya’nın sıcak denizlere inmek için boğazlar üzerindeki tarihsel istekleri bu ilişkide belirleyici olmuştur. Bu eksen doğrultusunda Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar geçen zamana bakıldığında, Türkiye ile Rusya arasındaki siyasî, askerî ve iktisadî münasebetlerin üç yüz yıllık geçmişinin olduğu görülmektedir. 1917’de Çarlık Rusyası’nda meydana gelen Bolşevik İhtilali sonuçları itibariyle Milli Mücadele öncesinde ve sonrasında iki ülke arasındaki ilişkilerin başlamasında ve devam etmesinde önemli dönüm noktası olmuştu. Bu süreç ulusal kurtuluş mücadelesinin başlamasıyla birlikte emperyal güçlere karşı güçlenerek devam etmişti. Yeni Türk devletinin kuruluş süreciyle birlikte Rusya’nın Misak-ı Milli’yi kabul etmesiyle de iki ülke arasındaki ilişkiler dostluk temelinde gelişmişti. Bu çalışmada da Milli Mücadele yıllarında ve sonrasında Türk-Rus ilişkilerinin nasıl başladığına, hangi şartlar altında geliştiğine tarihsel bakış açısıyla değinilecektir

Anahtar Kelimeler: Türkiye,Rusya,JeostratejiA HISTORICAL VIEW OF TURKISH FOREIGN POLICY: TURKISH-RUSSIAN RELATIONS (1919-19259
 
Turkish-Russian bilateral relations have a very long history. Depending on the geostrategic position of Turkey, Russia’s historical demands on the Turkish straits to land in the warm seas has been decisive in the Turkish-Russian relations. Within this framework, when we view the periods from the Ottoman Empire to the Republic of Turkey, political, military and economic relations between Turkey and Russia has a history of 300 years. The Bolshevik Revolution in Tsarist Russia in 1917 was an important turning point in the beginning and continuation of relations between the two countries before and after the National Liberation Struggle. This process strengthened with the beginning of the National Liberation Struggle towards the imperial powers. Based on the establishment of the newTurkish state and Russia’s acceptance of the National Pact, bilateral relations between the two countries developed on the basis of friendship. In this study, how the Turkish-Russian relations started during the years of the National Struggle and conditions under which it developed will be discussed from a historical perspective.

Keywords: Turkey,Russia,GeostrategyTam Metin