Yıl:2019   Sayı: 7   Alan: İşletme  

55
Abdulkadir GÜMÜŞ, Abdurrahman ÇALIK, Abdullah OĞRAK
TURİZM SEKTÖRÜNDE ÜST DÜZEY YÖNETICILERIN DEMOGRAFIK ÖZELLIKLERI ILE FIRSATÇI VE ARAŞTIRMACI YENILIKÇILIK DAVRANIŞI ARASINDA İLIŞKI
 
İşletmelerin uzun süre rekabetçi kalabilmeleri, uyguladıkları stratejilere bağlıdır. İşletme yaşam süresini artıran etkileyen birçok yöntem ve teknik bulunmakla birlikte, yenilikçilik son yıllarda önemli araçlardan biri haline gelmiştir. Gerek yerli gerekse yabancı yazında yenilikçilik faaliyetleri ile işletme performansı arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok araştırmaya rastlanmakla birlikte, özellikle turizm işletmeleri üzerine odaklanan çalışmaların sınırlılığı göze çarpmaktadır. Yerli yazında, turizm işletmelerindeki yöneticilerin demografik özellikleri ile yenilikçilik ve işletme rekabet şekli arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaya çok fazla rastlamak mümkün olmamıştır. Bu açıdan, bu araştırmadan elde edilen bulguların, ilgili alana katkıda bulunacağına inanılmaktadır. Bu araştırmada yanıt aranan, turizm işletmelerinde görev alan üst düzey yöneticilerin demografik özelliklerinin fırsatçı yenilikçilik ve araştırmacı yenilikçilik stratejiler arasında farklılık yaratıp yaratmadığıdır. Bu bağlamda, Kocaeli ve Sakarya illerinde faaliyet gösteren 107 turizm işletmesine anket gönderilmiş geri dönüş sağlanan 80 turizm işletmesi örneklemi üzerinde anket yöntemiyle bir araştırma yapılmıştır. Araştırma için kolayda örneklem yöntemi seçilmiştir. Bu araştırma sonucunda, yöneticilerin demografik özellikleri ile fırsatçı ve araştırmacı yenilikçilik davranışı tarzı arasında ilişkiye olduğu görülmüştür. Başka bir deyişle, önceki araştırma bulgularına paralel olarak, bu araştırmada da, demografik faktörlerle yenilikçilik tarzları arasında bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yenilikçilik, Araştırmacı Davranış, Fırsatçı Davranış, Turizm, LiderlikTHE RELATIONSHIP BETWEEN TOP LEVEL MANAGERS’ DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND EXPLORATİON VS EXPLOİTATİON İNNOVATİON STYLES ON TOURISM SECTOR
 
Exploration and exploitation innovation styles is an important concept in service enterprises that operating in labour-intensive sectors. Context, the purpose of this study is to reveal the exploration and exploitation innovation styles of top level managers in the firms within the tourism sector. According to demographic characteristics and firm features, it is explained that, whether exploration and exploitation innovation styles is differentiate or not. The questionnaire methodology has been used in the study. The survey has been carried out on top level managers of tourism industry firms which are located in Sakarya and Kocaeli region. Number of 107 surveys has been sent out and 80 of 107 surveys have been answered. The obtained data has been analysed by SPSS 22 statistical program. It is found out that there is no significant relationship between top level managers’ exploration and exploitation innovation styles and their demographic characteristics. Also there is no significant relationship between firm characteristics and exploration and exploitation innovation styles

Keywords: Exploration, Exploitation, Innovation Styles, Tourism Sector, LeadershipTam Metin