Yıl:2019   Sayı: 8   Alan: İşletme  

60
Nazan Güngör KARYAĞDI, Mehmet Akif ERÇELİK
TÜREV ARAÇLARIN MUHASEBELEŞTİRILMESINDE DENETIM VE DENETIM KALITESININ ETKILERI ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME
 
Gerek Dünya’da gerekse ülkemizde son yıllarda finansal piyasalar oldukça gelişmiştir. Bununla beraber finansal piyasalarda yer alan finansal araçların kullanımı giderek yaygınlaşmıştır. Bu araçlar, opsiyon sözleşmeleri, forward ve futures sözleşmeleri, swap işlemlerini kapsamaktadır. Ancak bu araçların kullanımıyla ilgili zaman zaman bazı problemler söz konusu olmaktadır. Hem muhasebeleştirilmeleri yönünde hem de vergilendirilmeleri yönünde bilgi eksikliği, yeterli denetimin yapılmaması ya da denetim sürecinde yaşanan aksaklıklar bu problemlerin temel sebebi olarak görülebilir. Bu problemlerin giderilmemesi halinde işletmeler ve buna bağlı olarak finansal piyasalar olumsuz etkilenebilir. Bu açıdan hem finansal piyasalarda etkin bir şekilde kullanılan bu finansal araçların muhasebeleştirilmesi, vergilendirilmesi gibi işlemler hem de bunların başarılı bir şekilde denetlenmesi oldukça önem arz etmektedir. Bu çalışmada türev araçların kullanımı ve muhasebeleştirilmesinde denetim ve denetim kalitesinin etkileri kavramsal olarak ortaya konularak, ortaya çıkan aksaklıkların denetim mekanizması sayesinde kontrol altına alınabilmesi ve ortaya çıkabilecek risklerin önceden azaltılabilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türev Araçlar, Denetim, Denetim KalitesiAN EVALUATİON ON THE EFFECTS OF AUDİT AND AUDİT QUALİTY İN THE ACCOUNTİNG OF DERİVATİVE INSTRUMENTS
 
Financial markets have improved in recent years both in the world and in our country. Besides, the usage of financial instruments in financial markets has become increasingly widespread. These instruments include option contracts, forward and futures contracts and swap transactions. However, there are some problems related to the usage of these tools from time to time. Lack of information about their accounting and taxation, lack of adequate supervision, or problems in the audit process can be seen as the main reason for these problems. If these problems are not solved, the enterprises and the financial markets may be affected negatively. In this respect, both the accounting and taxation of these financial instruments which are effectively used in financial markets’ successful monitoring are crucial. For this purpose, in this study, the effects of the quality of auditing and auditing on the usage and accounting of the derivative instruments were determined. Thus, the resulting problems will be controlled by the control mechanism and it is aimed to reduce the risks beforehand.

Keywords: Derivative Instruments, Audit, Audit QualityTam Metin