Yıl:2018   Sayı: 6   Alan: İşletme  

34
Arş.Gör.Bulut DÜLEK, Doç.Dr.Yavuz CÖMERT
TÜKETİM KARŞITI EYLEMLERİN PAZARLAMA FAALİYETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Günümüz postmodern düşüncesinin ortaya çıkardığı sonuçlara bağlı olarak gelişen tüketim karşıtlığı davranışı, tüketim eylemine genel veya seçici olarak karşı duruş anlamını ifade etmektedir. Özellikle tüketim eyleminin toplumsal sorunlara, kültürel bozulmalara, çevresel kaygılara ve etik değerlerin ihlaline neden olduğunu düşünen bireylerin artması ile birlikte tüketim karşıtlı eylemler daha fazla farkındalık oluşturmaya başlamıştır. Tüketim karşıtlığında bireylerin yaklaşımları hem kişisel hem de toplumsal nedenlerden kaynaklı olabilmektedir. Tüketim karşıtı eylemlere yönelen gruplar küresel etki odaklılar, pazar aktivistleri, basitleştiriciler ve bağlılık karşıtı tüketiciler olmak üzere kategorize edilmişlerdir. Bu çalışma da tüketim karşıtı eylemlerde bulunan tüketici gruplarının davranışları analiz edilmekte ve bu davranışlara yönelik geliştirilebilecek pazarlama çabalarından bahsedilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tüketim Karşıtlığı, Küresel Etki Odaklılar, Pazar AktivistleriEVALUATION OF ANTI CONSUMPTION ACTIONS FOR MARKETING ACTIVITIES
 
Anti-consumption behavior that develops due to the results of today's postmodern thought expresses to the general or selective opposition to the act of consumption. With the increasing number of individuals who think that the act of consumption causes social problems, cultural distortions, environmental concerns and violations of ethical values, anti-consumption actions have begun to raise more awareness. The approaches of individuals towards anti consumption can be caused by both personal and social reasons. Groups for anti-consumption actions have been categorized as global impact-oriented, market activists, simplifiers and anti-loyalty consumers. In this study, the behaviors of the consumer groups who are engaged in anti-consumption activities are analyzed and the marketing efforts that can be developed for these behaviors are mentioned.

Keywords: Anti-Consumption, Global Impact Consumers, Market ActivistsTam Metin