Yıl:2018   Sayı: 5   Alan: Kamu Yönetimi  

228
Dr.Öğr.Üyesi Recep FEDAİ
TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN GELİŞİMİ
 
Kamu yönetiminin bir disiplin olarak gelişmesi sancılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Tartışmalara varan boyutuyla siyaset-yönetim ayrımı kabullenilmemiş; yönetimin teknik boyuta indirgenmesi anlayışı ise eleştirilmiştir. Yönetim bilimleri Kıta Avrupası ’nda bilim mi sanat mı tartışmaları içinde idare hukuku ile baskılanmış; ABD’de ise pragmatizm doğrultusunda değerlendirilmiştir. Avrupa’dan devşirilen disiplin, ABD pragmatizminin etkisiyle örgütlerde uygulama alanı bulmuş; yönetim bilimleri işletme alanı ile yoğrulmuştur. Bu bağlamda çalışmada disiplinin gelişim süreci içinde geçirdiği değişiklikler ele alınmaktadır. Çalışmanın amacı ise siyaset-yönetim ayrımının tarihsel dinamiklerini disiplinin gelişimi açısından değerlendirmektir. Kamu yönetiminin bir disiplin olarak gelişmesi sancılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Tartışmalara varan boyutuyla siyaset-yönetim ayrımı kabullenilmemiş; yönetimin teknik boyuta indirgenmesi anlayışı ise eleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kameralizm, Yönetim Bilimleri, Kamu Yönetimi, Amerika, Verimlilik.DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION DISCIPLINE IN THE HISTORICAL PROCESS
 
The development of public administration as a discipline has been accomplished in a painful way. Politics-management distinction has not been accepted due to the controversial dimension and the understanding of the reduction of management to the technical dimension has been criticized. The management sciences are suppressed by the law of administration in the controversy of science or art in continental Europe; in the USA, it is evaluated in the direction of pragmatism. The discipline that has been taken from Europe has found application in organizations with the influence of US pragmatism, combined business and management sciences. In this context, the changes that the discipline in the study has had in the development process are discussed. The aim of the study is to evaluate the historical dynamics of the politics-management distinction in terms of the development of discipline.

Keywords: Cameralism, Administrative Sciences, Public Administration, America, Productivity.Tam Metin