Yıl:2019   Sayı: 8   Alan: Ekonometri  

119
Burak Uyar,Elvan Hayat
SWOT-AHP BÜTÜNLEŞİK YÖNTEMİ İLE VAN İLİ EKONOMİK DURUMUNUN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada, Van ili ekonomisinin üstünlükleri ve zayıflıkları yanı sıra tehditleri ve fırsatları SWOT (GZFT) analizi ile ortaya konulmuştur. SWOT matrisinden hareketle içsel ve dışsal analizler yapılmış, strateji oluşturmak için TOWS Matrisi geliştirilmiştir. SWOT Analizi ile belirlenen; güçlü, zayıf yönler ile fırsat ve tehditlere ilişkin toplamda 12 konu ve TOWS matrisinden hareketle belirlenen 5 strateji için Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) modeli kurulmuştur. Sayısal bulgulara dayanarak güçlü ve zayıf yönlere dikkat çekilmiş ve ilin ekonomik gelişimine yönelik alternatif stratejiler sunulmuştur. Böylelikle Van ili ekonomisinin değerlendirilmesinin rasyonel şekilde yapılmasına çalışılmıştır. Hayvancılık ve iyi tarıma dayalı sanayi yatırım stratejilerinin geliştirilmesi, Van’ın önemli dış pazarlara yakın olması nedeniyle bu pazarlara açılma stratejilerinin geliştirilmesi temel stratejilerine önem verilerek etkinleştirilmesi gerektiği belirlenmiştir. Van ili için bu tür bir çalışmanın ilk kez yapılmasının yanı sıra, mevcut ve potansiyel koşulların gözden geçirilerek çözüm önerilerinin sunulması bu çalışmanın orijinal yönleri olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: SWOT(GZFT) Analizi, TOWS Matrisi, Analitik Hiyerarşi Süreci, Van EkonomisiINVESTIGATION OF THE ECONOMIC STATUS OF VAN BY SWOT-AHP INTEGRATED METHOD
 
In this study, the advantages and weaknesses of the economy of Van province, as well as the threats and opportunities of Van province were revealed by SWOT analysis. Based on the SWOT matrix, internal and external analyzes were performed and TOWS Matrix was developed to form a strategy. Determined by SWOT Analysis; Analytical Hierarchy Process (AHS) model was established for a total of 12 issues related to strengths, weaknesses, opportunities and threats with 5 strategies based on the TOWS matrix. On the basis of numerical findings, strengths and weaknesses were highlighted and alternative strategies for economic development of the province were presented. Thus, it has been tried to make a rational evaluation of the economy of Van province. It has been determined that the development of industrial investment strategies based on animal husbandry and good agriculture and the development of strategies to open these markets to Van due to its proximity to important foreign markets, should be activated by giving importance to basic strategies. In addition to conducting such a study for the first time in Van province, the present and potential conditions can be reviewed and proposed solutions which are depends on this revisions can be considered as original aspects of this study.

Keywords: SWOT Analysis, TOWS Matrix, Analytic Hierarchy Process, Van EconomyTam Metin