Yıl:2019   Sayı: 7   Alan: İktisat  

61
Zafer KANBEROĞLU,İbrahim YILDIRIMÇAKAR
SOSYO-EKONOMİK KALKINMADA SIVIL TOPLUM KURULUŞLARININ ÖNEMI
 
Sanayi devrimiyle başlayan küreselleşme, ülkelerin gelişmişlik düzeylerindeki farklılığı görünür şekilde artırmıştır. Gelişmişlik seviyelerinin farklılaşmasına bağlı olarak her dönem farklı yapıların etkin olduğu süreçler yaşanmıştır. Gelişme yâda kalkınmanın ilk evrelerinde fiziki unsurlar etkin iken özellikle ikinci küreselleşme evresi ile birlikte beşeri unsurlarının hâkim olduğu bir süreç yaşanmıştır. Fiziki ve beşeri unsurları kalkınmada etkin olarak kullanan devlet dışında kurum ve kuruluşlarda gelişme yâda kalkınma için çaba sarf etmiştir. Söz konusu devlet dışındaki kuruluşlardan biri de sivil toplum örgütleridir. Sivil toplum kuruluşlarının, iktisadi, sosyo-kültürel, bireysel gibi temel işlevlerinin olmasından dolayı kalkınma politikalarında yararlanılması gereken önemli kuruluşlardır. Çalışmamızda sosyo-ekonomik kalkınma noktasında sivil toplum kuruluşlarının önemine değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalkınma, Kalkınma Teorileri, Sivil Toplum KuruluşlarıTHE IMPORTANCE OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
 
Globalization which is started with industrial revolution, the globalization has increased apparently the diversity of countries development levels. Depending on the differentiation of development levels in every period there has been different process where are active. In the first phase of development or growth while the physical means were active especially with the second globalization phase there has been aprocess in which the elements of humanity prevailed.Outside the goverrment effectively use physical and human components in development. İnstitutions and organizations have been made efforts for growth and development.One of the organizations outside the state are also concerned civil society organizations. Civil society or ganizations, economic, socio-cultural organizations are important in development policies to be exploited due to the such as individual basic functions.In our study, it referred to the importance of civil society organizations in the socio-economic development.

Keywords: Development, Development Theories, Civil Society OrganizationsTam Metin