Yıl:2019   Sayı: 8   Alan: İşletme  

24
Ayşe Nihan ARIBAŞ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Duygusal zeka kişinin bütün hayatını etkileyen olmazsa olmazlardan biridir. Duygusal zeka son yıllarda özellikle iş yaşamında önemli görülmektedir. Bu nedenle günümüz gençlerinin duygusal zekalarının yüksek olması toplumun refahı üzerinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerinin belirlenmesidir. Bu amaçla duygusal zeka düzeylerinin demografik faktörlere göre değişiklik gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırma grubu 190 öğrenciden oluşmaktadır (%76,8 kadın, %23,2 erkek). Veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin analizinde Kruskal Wallis Testi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Duygusal zeka düzeyi; duygularını kontrol etme, duygularının farkında olma, kendini motive etme, empati ve sosyal beceri alt ölçekleriyle ölçülmüştür. Duygularının farkında olma, duygularını kontrol etme, kendini motive etme, empati ve sosyal beceri alt ölçeklerinden alınan toplam puan ortalamaları arasında ailenin gelir düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Zeka, Duygusal Zeka, Duygusal Zeka DüzeyiDETERMINATION OF EMOTİONAL İNTELLGENCE LEVELS OF HEALTH CARE VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS
 
Emotional intelligence is an indispensable part of one’s lifeEmotional intelligence has been seen in recent years, especially in business life. Therefore, the high level of emotional intelligence of today’s youth paly a very important role on the welfare of the society. The aim of this study is to determine emotional intelligence of levels of university students. For this purpose, it has been investigated whether emotional intelligence levels vary according to demographic factors. The research group consisted to 190 students (76.8% female, 23.2% male). Data were collected by survey method. Kruskal Wallis Test and Mann Whitney U tests were used in the analysis of the data. The level of emotional intelligence; it was measured by the control of emotions, awareness of emotions, self-motivation, empathyand social-skill subscales. There was a statistically significant difference between the mean scores of emotions, emotion control, self-motivation, empathy and social-skill subscales.

Keywords: İntelligence, Emotional İntelligence, Level Of Emotional İntelligenceTam Metin