Yıl:2019   Sayı: 7   Alan: Ekonometri  

110
Şakir İŞLEYEN
SAĞLIK HARCAMALARI, ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ: 1998-2016 OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
 
Çevresel bozulmaların artması sağlık harcamaları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle çevre ve çevreyi korumaya yönelik alma çabaları önem kazanmaktadır. Sağlık kalitesinin önemi ve sağlık harcamaları çevre ve büyüme analizlerinde önemli birer değişken olarak yer almaktadır. Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) yaklaşımı çevre ve büyüme analizlerinde önemli bir yaklaşım tekniğidir. Bu yaklaşıma göre, yüksek üretim ve ekonomik büyüme başlangıç seviyesinde çevresel bozulmalara neden olurken, belli bir büyüme seviyesinden sonra ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanması durumunda çevre koruma politikaları ve önlemleri alınarak çevresel bozulmaların en aza indirgenmesi sağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 1998-2016 dönemini verileriyle ekonomik kalkınma, sağlık harcamaları ve çevre kirliliği ilişkisi bağlamında Levin, Lin & Chu (2002) panel birim kök testi, Johansen-Juselius panel eşbütünleşme ve Dimirtuschi-Hurlin (2012) panel nedensellik testleri yardımıyla incelemektir. Analiz sonucunda ekonomik kalkınmadan sağlık harcamalarına çift yönlü nedensellik ilişkisi, hava kirliliğinden sağlık harcamalarına tek yönlü nedensellik ilişkisi ve ekonomik kalkınmadan hava kirliliğine de tek yönlü nedensellik ilişkisi mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Sağlık harcamaları, Ekonomik kalkınma, Gelişmekte olan ülkelerHEALTH EXPENDİTURE-ENVİRONMENTAL POLLUTİON-ECONOMİC DEVELOPMENT RELATİON: 1998-2016 THE CASE OF OECD COUNTRİES
 
Increasing environmental degradation has a significant impact on health expenditures. For this reason, efforts to protect the environment and the environment are gaining importance. The importance of health quality and health expenditures are important variables in the environment and growth analyzes. The Environmental Kuznets Curve (CSE) approach is an important approach in environmental and growth analysis. According to this approach, while high production and economic growth cause environmental disturbances at the initial level, environmental protection policies and measures are taken in order to ensure the sustainability of economic growth after a certain level of growth, and environmental degradation is minimized. The aim of this study is to examine the period of 1998-2016 with the help of Levin, Lin & Chu panel unit root test, Johansen-Juselius panel cointegration and Dimirtuschi-Hurlin (2012) panel causality tests for OECD countries in the context of economic development, health expenditures and environmental pollution relationship. As a result of the analysis, there is a two-way causality relation from economic development to health expenditures, one-way causality relationship from air pollution to health expenditures and one-way causality from economic development to air pollution.

Keywords: Health expenditures, Economic development, Developing CountriesTam Metin