Yıl:2018   Sayı: 5   Alan: Kamu Yönetimi  

59
Doç. Dr. Muhittin TATAROĞLU
RUSYA'DA KAMU HİZMETLERININ YERELLEŞMESI:MOSKOVA ŞEHRİ MOY DOKUMENTI ÇOKLU HIZMET MERKEZLERİ
 
Günümüzde yeni kamu yönetimi yaklaşımları genel olarak kabul görmüş ve oldukça yaygınlaşmıştır. Bu yaklaşımlardan başlıcası olan yerindenlik (subsidiarite) ilkesi de geniş kabul görmekte ve tüm dünyada merkezi yönetim anlayışı yerine yerelleşme eğilimleri ve uygulamaları gittikçe kamu yönetimlerinin yapısı ve hizmet sunumunda etkisini göstermektedir. Rusya Federasyonu, dünya siyasi arenasında önemli bir aktör olmakla birlikte siyasi ve idari yapısı ve işleyişi bakımından farklı ve ilginç bir ülke olagelmiştir. Sovyetler Birliğinin dağılması ve komünist ideolojiden liberal demokratik yapıya geçme sürecinde Rusya, dünyada etkisini gösteren yeni kamu yönetimi yaklaşımlarının etkisi altında kalmıştır. Moy Dokumenti hizmet merkezleri, kamu hizmetlerinin sunumunda yerelleşme bakımından önemli bir gelişmeyi işaret etmektedir. Rusya’da kamu yönetiminin yeniden yapılanmasında ve kamu hizmetlerinin sunumunda yerelleşme faaliyetlerini incelemek, üzerinde yeterli çalışma yapılmaması sebebiyle zayıf kalan literatüre katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kamu hizmeti reformu, yerindenlik, RusyaDECENTRALİZATİON OF PUBLIC SERVICES IN RUSSIA: MOKOVA CITY MOY DOCUMENTARY MULTIPLE SERVICE CENTERS
 
Today, new public management approaches are generally accepted and widely used. The subsidiarity principle that preceded these approaches is widely accepted and the trends of deentralization and practices are increasingly affecting the structure and service delivery of public administrations instead of centralized management throughout the world. The Russian Federation has become a different and interesting country in terms of political and administrative structure and function, with being an important actor in world politics. In the course of the disintegration of the Soviet Union and the transition from a communist ideology to a liberal democratic structure, Russia has been under the influence of new public administration approaches that are influencing the world. Moy Dokumenti service centers indicate a significant improvement in decentralization in the providing of the public services. Examining the localization activities in the restructuring of public administration in Russia and in the presentation of public services will contribute to the literature which is weak due to lack of sufficient studies.

Keywords: Public service reform, subsidiarity, RussiaTam Metin