Yıl:2018   Sayı: 5   Alan: Kamu Yönetimi  

246
Seçkin AKÖZ
POLİTİKA KAVRAMININ SİYASET KAVRAMI YERİNE KULLANILMASI VE BİLİMSELLİK TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA DEVLET OLGUSUYLA İLİŞKİSİ
 
Siyasal bilimlerin, sosyal bir bilim alanı olarak sayılamayacağı yönündeki tartışmalar uzun yıllar devam etmiştir. Özellikle deneylerle sonuca ulaşılamıyor olunması, bu bilimsellik tartışmalarının devam etmesinin temel nedenini oluşturmuştur. Ancak küreselleşme ve modernleşme süreçleri, bilimsellik tartışmaları devam eden politika bilimine yeni bir perspektif sunmuştur. Bu perspektif sayesinde siyasal karar ve davranışların neticeleri daha kolay anlaşılmış ve mevcut siyasal gelişmeler doğru bir alana yönlendirilmiştir. Bu açıdan çağdaşlaşma dönemi, politika bilimine içerik ve metodolojik olarak ‘pozitif’ bir sosyal bilim niteliği kazandırmıştır. Bu çalışmada politika olgusu ve siyaset olgusu arasındaki etimolojik fark izah edilerek, çalışmanın genelinde politika kavramının siyaset kavramı yerine kullanılmasını hedefleyen bir yaklaşım sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca politika biliminin klasik anlamda bilimsellik tartışmalarının çizgisinde başlayarak modern anlamda politika biliminin bilimselliği tartışmalarına değinilmiş, çağdaş anlamda sosyal bilimlerin bir dalı olma serüvenine ışık tutulmaya çalışılmıştır. Diğer yandan klasik anlamda ifade edilen ‘politika devlet için vardır’ anlayışının modern dönemde ulaştığı noktanın açıklığa kavuşturulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Politika, Politika Bilimi, Devlet, İktidar, BilimsellikTHE USE OF THE CONCEPT OF POLITICS INSTEAD OF THE CONCEPT OF POLICY AND ITS RELATIONSHIP WITH THE PHENOMENON OF STATE IN SCIENTIFIC DISCUSSIONS CONTEXT
 
The debates on whether political science can be regarded as a field of science have been continued for many years. The main reason for this ongoing debate is the fact that the results cannot be achieved with experiments in the field of political science. However, the process of globalization and modernization has provided a new perspective on ongoing issue of political science debate. Through this perspective, the conclusions of political decisions and behaviours are more easily understood and the current political developments are directed towards the right field. In this respect, the period of modernization has provided methodological and conceptual qualifications to political science. Therefore, political science is considered as a ‘positive’ social science. In this study, the etymological difference between the concepts of policy and politics is explained. By doing so, in general, the study provides to use the concept of policy and politics in the same sense. On the one hand, it is aimed to shed light on the adventure of social sciences in contemporary sense by referring the discussions of the political science from the line of the classical sense to the modern sense. On the other hand, it is aimed to clarify the understanding of ‘politics has for the government’ and to explain the point it reached in the modern period.

Keywords: Politics, Political Science, State, Political Power, ScientificityTam Metin