Yıl:2018   Sayı: 5   Alan: İşletme  

63
AKSOY, MELİKE, FAİZ, EMEL
PAZARLAMA ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ONLINE SATIŞLAR ÜZERİNDEKİ ROLÜ: MUHAFAZAKAR GİYİM SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
 
İnternetin yaygınlaşmasıyla beraber e-ticaret ve sosyal medya kavramları bireylerin günlük hayatının ve işletmelerin ticaret hayatının vazgeçilmezleri arasında yer almaya başlamıştır. İşletmeler internet üzerinden satışlar gerçekleştirirken sosyal medyadaki varlıklarını da geliştirmeye ve bu kanalları pazarlama amacıyla etkin kullanmaya özen göstermektedir. Bu nedenle, araştırmada, işletmelerin sosyal medya kanallarında yer verdikleri pazarlama mesajlarının online ortamda gerçekleştirdikleri satışlar üzerindeki rolü gözlenmek istenmiştir. Araştırma evrenini, alan yazında mevcut araştırmalarda yer almamış bir sektör olması nedeniyle muhafazakar giyim sektöründe yer alan ve sosyal medya kanallarını aktif olarak kullanan işletmeler oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen 10 işletme kurucu/yöneticisi ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi ile görüşmeler analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, işletmelerin sosyal medya pazarlamasına önem verdiği, sosyal medyadaki yenilikleri takip ederek işletmenin tanıtımına katkı sağlayacak şekilde kullandığı belirlenmiştir. Ayrıca sosyal medyada yer verilen pazarlama mesajlarının online satışları desteklediği ve web siteleri üzerinden gerçekleştirilen satışlarda rolü olduğu sonuçları elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya Pazarlaması, E-ticaret, Online Satış, Muhafazakar Giyim, Nitel AraştırmaTHE ROLE OF SOCIAL MEDIA AS A MARKETING TOOL ON ONLINE SALES: THE CASE OF MODEST CLOTHING SECTOR
 
With the widespread use of the Internet, the concepts of e-commerce and social media have begun to take place among the indispensable aspects of daily life of individuals and essentials of business trade life. Businesses are trying to improve their presence in social media while performing online sales via internet and using these channels effectively for marketing purposes. Therefore, in the survey, it is desirable to observe the role of marketing messages which placing on social media channels by businesses on online sales. The universe of research is businesses in the modest clothing sector that are actively using social media channels because it is an industry that is not included in the researchs at this field. In-depth interviews were conducted with 10 business founders / managers determined by purposeful sampling method. Interviews were analyzed by content analysis method from qualitative research methods. As a result of the research, it has been determined that businesses give importance to social media and use social media marketing as a way of contributing to the promotion of the business by following innovations in social media. It has also been found that marketing messages in social media support online shopping and play a role in sales through websites.

Keywords: Social Media Marketing, E-commerce, Online Sales, Modest Clothing, Qualitative ResearchTam Metin