Yıl:2017   Sayı: 4   Alan: İşletme  

37
Merve KARA SÖKER, Yrd.Doç.Dr. Arcan TUZCU
ÖZEL SEKTÖR HİZMET İŞLETMELERİNDE YILDIRMA (MOBBING): MAĞDURLAR İLE MAĞDURİYET YAŞAMAYANLAR ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA
 
Özel sektörde, özellikle de hizmet sektöründe, çok sayıda çalışan yıldırmaya maruz kalabilmektedir. Bu araştırmanın amacı, bu duruma maruz kalan çalışanlar ile kalmayanların yıldırmaya yönelik bakış açıları arasında bir farkın olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Literatürde yıldırma konusunda mağdurlar ile mağduriyet yaşamayanların konuya ilişkin yaklaşımlarının karşılaştırıldığı bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Çalışmanın literatürdeki bu boşluğa katkı sağlaması hedeflenmiştir. Araştırma örneklemini, özel kesim hizmet sektörü çalışanları oluşturmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde bir amaçlı örnekleme yöntemi olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplanırken, nitel veri toplama tekniklerinden biri olan görüşme yöntemi seçilmiştir. Bu amaçla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda her iki grubun da yıldırmanın genellikle yöneticiler tarafından yapıldığını düşündükleri ve mağdur olmayanların yıldırmanın daha çok psikolojik, mağdurların ise hem psikolojik hem de fiziksel etkilerine vurgu yaptıkları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yıldırma, Özel Sektör, Hizmet Sektörü, Nitel Araştırma, Yıldırma MağdurlarıMOBBING IN THE PRIVATE SECTOR SERVICE BUSINESSES: A QUALITATIVE COMPARATIVE RESEARCH ON VICTIMS AND NON-VICTIMS
 
Many employees in the private sector, particularly in the service sector, can be subject to mobbing. The aim of this study is to reveal whether there is a difference in the points of views to the mobbing of those who are a victim and those who are not. No other study in the literature that compares the approaches of victims of mobbing and the non-victims can be observed. This study intends to fill this gap in the literature. The sample consists of private service sector employees. The determination of sample is based on criterion sampling, a purposive sampling method. For the data collection, this study uses interview method, one of the qualitative techniques. To do so, semi-structured interview forms are utilized. The main findings of this study show that both groups of employees think that usually managers engage in mobbing behavior. The non-victims emphasize more the psychological effects of mobbing, whereas the victims highlight both the psychological and the physical impacts

Keywords: Mobbing, Private Sector, Service Sector, Qualitative Research, Victims of Mobbing.Tam Metin