Yıl:2019   Sayı: 7   Alan: İşletme  

43
Serhat Ömer RENÇBER,Abdulkadir ÖZDEMİR
OTO GALERİCİLERİN KARAR ALMA SÜREÇLERİNİN ARAŞTIRILMASI: ARABA SATIN ALMA İÇİN BİR MODEL TASARIMI
 
Karar, karar verme süreci sonucunda ulaşılan son durumdur. İnsanlar, karar verme sürecinde, elindeki imkânları değerlendirir. Bu süreçte birçok içsel ve dışsal etkenler karar verme sürecinde etkin rol oynarlar. İnsanlar, karar verme sürecinde, bulunduğu işletmenin yapısı, bulunduğu bölgenin kültürü ve politikaları, yaşadığı yerin fiziksel yapısı vb. unsurlardan da etkilenir. Bu makalede oto galericilerin ikinci el araba satın alırken ve satarken nasıl karar aldıklarına yönelik bir çalışma yapılmıştır. Çalışmanın evreni, Van ilindeki galericiler, örneklem ise bu ildeki 40 galericidir. Nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak, elde edilen veriler içerik analizi yapılarak ikinci el araba alımında galericilerin hangi kriterlere göre karar aldıkları incelenmiştir. Bu sonuçlar ile kriterleri ve kriter ağırlıkları belirlenmiş, ikinci el araba satın alma için bir model tasarımı yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karar, Karar Analizi, Oto GalericilerINVESTIGATION OF DECISION-MAKING PROCESS OF CAR DEALERS: A MODEL DESIGN FOR CAR PURCHASE
 
Decision is the last statement as a result of the process of taking decision. People interpret their opportunities during taking decision process. Internal and external factors play important role in this process. And people are influenced in this process by structure of company , culture of region , politic factors , structure of where he lives ext. In this article , studied on how people taking decision while buying or selling car from dealers. Study location is the car dealers in Van city. Sample space is 40 car dealers in Van city . By using half structured interview technique from qualitative research methods , Data were collected and have developed a model to opt used car by content analyzing on which criteria using for buying or selling cars.

Keywords: Decision Making, Decision Analysis, Car Dealers.Tam Metin