Yıl:2018   Sayı: 5   Alan: İşletme  

51
Tuba DEMİRBAĞ, Dr.Öğr.Üyesi Abdurrahman ÇALIK
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI’NA BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA: ADANA VE VAN İLLERİ ÖRNEĞİ
 
Muhasebe meslek mensuplarının yaptıkları işlemler açısından Uluslararası muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları hakkında bilgi sahibi olmaları önem arz etmektedir. UFRS/UMS hakkında muhasebe meslek mensuplarının bilinç düzeylerinin artırılması bu çalışmanın amaçlarındandır.Çalışmamızda Adana – Van İl merkezlerindeki muhasebe meslek mensuplarının Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına bakış açılarını değerlendirmek amacıyla anket çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Adana’da 143, Van’da ise 60 meslek mensubu çalışmamıza katılmıştır. Anket sonuçları IBM SPSS Statistic 20 Programı ile değerlendirilmiştir. Araştırmamızın sonucunda meslek mensupları, UFRS/UMS hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olduğu anlaşılmıştır. Meslek mensuplarının çoğunluğu UFRS’nin mevcut iş yükünü ve sorumluluklarını arttıracağı görüşünde oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası, Finansal, Raporlama, StandartlarıAN APPLICATION ON EVALUATION OF VIEWS OF INTERNATIONAL ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS OF ACCOUNTING PROFESSIONAL MEMBERS: ADANA AND VAN PROVINCES
 
It is important for accounting professionals to have knowledge of the International Accounting and Financial Reporting Standards in terms of the transactions they perform. Raise the level of awareness of accounting professionals about the IFRS / UMS is one of the important aims of this study. In our study, a questionnaire study was conducted in order to evaluate the points of view of accounting professionals in Adana - Van city center on International Accounting / Financial Reporting Standards. The face- to- face survey method was applied. The survey results were evaluated using the IBM SPSS Statistic 20 Program. As a result of our research, professional groups believe that they have as much knowledge about UMS/IFRS, as they would increase the current workload and responsibilities of professionals of UMS/IFRS

Keywords: International, Financial, Reporting, StandartsTam Metin