Yıl:2017   Sayı: 4   Alan: İşletme  

32
Leyla KOTAN, Doç. Dr. Mehmet AYGÜN
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ
 
İnsanlar, iş yaşamlarında yaşadıkları karşısında olumlu veya olumsuz etkilenebilmektedirler. Olumsuz etkilenme olarak ifade edilebilen Tükenmişlik, özellikle muhasebecilik gibi yüz yüze iletişimin söz konusu olduğu meslek gruplarında yaşanabilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Van ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeyini incelemektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere çalışmada Tükenmişliğin ölçümünde kullanılan Maslach Tükenmişlik Ölçeğinden yararlanılarak anket çalışması yapılmıştır. Tükenmişlik düzeyinin belirlenmesine yönelik her bir ifadeye ilişkin katılımcıların görüşleri yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma hesaplanarak analiz edilmiştir. Anket çalışması Van ilinde faaliyet gösteren 71 meslek mensubu üzerine yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda meslek mensuplarının duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı tükenmişlik boyutlarının normal düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebeciler, Tükenmişlik, Van.THE EXAMINATION OF PROFESSION ACCOUNTANTS MEMBERS BURNOUT LEVELS: VAN CASE
 
People are influenced both negatively and positively by what they come across in their work lives. Burnout, which can be expressed as being influenced negativly, is more common in occupational groupsin which face to face communication is necessary, such as accounting. The main aim of this work is to examine the burnout level of accounting profession members in business in the city of Van. In order to attain this aim in the work, a survey has been conducted based on the Maslach Burnout Inventory which is used to measure the burnout. Opinions of the participants for each statement for burnout was analyzed through percentage, frequency, average and standard deviation.The survey has been conducted on 71 members of the profession in business in Van. As a result of the survey, It has been determined that the emotional exhaustion, desensitization and personal success of the profession members are at a normal level.

Keywords: Accountants, Burnout, VanTam Metin