Yıl:2019   Sayı: 8   Alan: İşletme  

133
Abdulvahap Baydaş, Mehmet Emin Yaşar
MARKA ÖZELLİKLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATINALMA KARAR SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA
 
Markanın tüketicilerin satın alma karar sürecine etkilerini belirlemek için 410 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak belirlenmeye çalışılan çalışma Bingöl ili merkezi Bülent Arınç caddesindeki kafelerde yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı; pek çok kurum ve kişinin markalarının tercihi için yapmış olduğu etki, tavsiye ve uyarıcıların tüketicinin nasıl algıladığı, etkilenip etkilenmediği ve dış uyarıcılar sonucunda tüketici satın alma karar sürecine nasıl yansıdığını araştırmaktır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir; Teknoloji, giyim ve gıda ürünlerinde daha çok marka tercih edildiği, markada tüketicileri en çok etkileyen unsurun kalite olduğu ürünün kalitesinin önceki deneyim ve yararlar ile içerik özelliğine bağlı olduğu bulunmuştur. Ayrıca marka tercihinin tüketiciler açısından güven anlamına geldiği, markalı ürünlere bakış açısının çok olumlu olduğu, sürekli tercih edilen markanın bazen değiştirildiği, satın alım faaliyetlerinde alınacak ürünlerin kesinlikle markalı olması gerektiği konusunda tüketicilerin şartlanmadığı söylenebilir. Satın alınan ürünlerin diğer işletmelerin ürünleri ile karşılaştırıldığı, satın alınma sonrası kararların tüketiciler tarafından eleştirildiği, memnun olunan firmanın tekrar tercih edildiği, memnun olunan markanın arkadaş ve çevreye tavsiye edildiği, ürün satın alımlarında ürünün daha çok özelliklerine odaklanıldığı tespit edilmiştir. Öte yandan markanın garantili olması, ödenen paraya değmesi, kullanım süresinin uzunluğu, sağlık kurallarına uygun olması, servis ve hizmet ağının yaygınlığı, tamir-bakım hizmetlerinin olması, günlük hayatta zaman kazandırması, yeniliklere öncü olması, konforlu olması, ürün çeşitliliğinin bol olması, ürünün ileri teknoloji ile üretilmesi, dağıtım kanalının yaygınlığı, ilgi uyandırması, belirli bir prestijinin olması ve yerli malı olması tüketicinin satın alma davranışını olumlu etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Marka, Tüketici Satınalma Davranışı, Markanın Tüketicinin Satınalma Davranışı Sürecine EtkisiAN EMPIRICAL RESEARCH ON DETERMINING THE EFFECTS OF BRAND CHARACTERISTICS ON CONSUMERS' PURCHASE PROCESS
 
In order to determine the effects of the brand on the purchasing decision process of consumers, the study was conducted by using face-to-face interviews with 410 people in the cafes of Bülent Arınç street in Bingöl. The aim of this study is to investigate how the effects, recommendations and stimulants that many institutions and people have made for the preference of their brands are perceived by the consumer, whether they are affected or not, and how they are reflected in the consumer purchasing decision process as a result of external stimulants. The results of the research can be summarized as follows: It has been found that brands are preferred more in technology, clothing and food products, quality is the most influential factor in the brand, and the quality of the product depends on the previous experience and benefits and content feature. In addition, it can be said that brand preference means trust for consumers, that the point of view for branded products is very positive, that brands which are always preferred are changed sometimes and that the consumers are not conditioned about the products to be purchased should be absolutely branded. It was found that the products purchased were compared with the products of other enterprises, the decisions were criticized by the consumers after the purchase, the satisfied company was preferred again, the satisfied brand was recommended to the friends and the environment, and in the product purchases focus was directed more on the product characteristics.

Keywords: Brand, Consumer Purchasing Behavior, Impact of Brand on Consumer Purchasing Behavior ProcessTam Metin