Yıl:2019   Sayı: 8   Alan: İşletme  

35
Özlem Durgun, Tuğçe Genç Selimoğlu
KOBİ’LİKTEN BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMEYE GEÇİŞ SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR: HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ KOBİLER
 
Hizmet sektörünün diğer sektörlere göre son yıllarda çok hızlı bir şekilde geliştiğini ve KOBİ’lerin buna katkısının önemli olduğunu görmekteyiz. Ülke ekonomisi içerisinde payının giderek arttığı hizmetler sektöründe faaliyetlerini sürdürmekte olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sorunlarını irdelemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Araştırmada farklı hizmet türlerinde faaliyet gösteren mikro (1-9 kişi çalışan) , küçük (10-50 kişi çalışan) ve orta (51-250 kişi çalışan) ölçekli toplamda 101 işletmeyle anket yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre KOBİ’ler kurumsallaşmanın nasıl gerçekleşeceği, yararlanacakları finans kaynaklarının neler olduğu, pazarlamada ne gibi yeniliklere gitmeleri gerektiği gibi birçok probleminin çözümünü kısmen bilmektedirler. Ancak bu eksiklikleri gidermek için uzman kişilerden yararlanma konusunda eksik kalmaktadırlar. KOBİ’ler faaliyetlerini sürdürürken geçmişten günümüze devam eden bazen büyümelerine engel olan alışkanlıklarında ısrarcı davranmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: KOBİ, Hizmet Sektörü, Teşvik ve DesteklerPROBLEMS IN THE TRANSITION PROCESS FROM SME TO BIG SCALE: SMES IN THE SERVICE SECTOR
 
We see that the service sector has developed very rapidly in recent years compared to other sectors and the contribution of SMEs to this is important. This research has been done in order to examine the problems of SMEs which are continuing their activities in the services sector where their share in the country's economy is increasing. In the study, a total of 101 enterprises were surveyed with a micro scale (1-10 people working), small (10-50 people working) and middle (51-250 people). According to the research findings, although SMEs partially know the solution of many problems (how institutionalization will be realized, what financial resources they will benefit from, what innovations in marketing should be), they lack the benefit of experts. SMEs are insisting on their habits that continue from the past to the present while they continue their activities.

Keywords: SME, Service Sector, Incentive and SupportsTam Metin