Yıl:2019   Sayı: 8   Alan: İşletme  

59
Funda ER ÜLKER
KARİYER GÜVENSIZLIĞI: KAVRAMSAL BIR ÇERÇEVE
 
Günümüzde yaşanan ekonomik değişimler, küresel rekabet ve teknolojik ilerlemeler örgütsel değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Örgütlerin küçülmeye gitmesi ve iş yaşamında uygulanmaya başlanan esnek çalışma düzenlemeleri gibi bazı faktörler, güvencesizliğin yoğun olarak hissedildiği çalışma ortamlarının doğmasına neden olmuştur. Bu doğrultuda kariyerin geleneksel kalıplarının dışına çıkarak yeni bir nitelik kazanması, çalışanların işleri ve kariyerleri üzerindeki güvence duygularını olumsuz yönde etkilemiştir. Literatürde iş güvencesizliği, “çalışanların işlerinin sürekliliği hususunda algıladıkları tehdit” olarak tanımlanırken, kariyer güvencesizliği ise “çalışanların kariyerindeki hedeflerine ulaşma hususunda algıladıkları tehdit” olarak tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak iş güvencesizliği kavramının ele alındığı buna karşılık kariyer güvencesizliği üzerine yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Konuya ilişkin yapılan çalışmalarda, kariyer güvencesizliğinin çalışanların işten ayrılma niyetleri, örgüte olan bağlılıkları ve iyilik hallerine etkileri olduğu görülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada kariyer güvencesizliğinin kavramsal çerçevesinin ortaya konularak özellikle ulusal literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kariyer, Güvencesizlik, Kariyer GüvencesizliğiCAREER INSECURITY: A CONCEPTUAL FRAMEWORK
 
Today's economic changes, global competition and technological advances have leaded to organizational changes. Some factors such as the shrinkage of the organizations and the flexible working arrangements that have started to be applied in the business life have led to the emergence of working environments where insecurity is intensely felt. The career has been gone beyond its traditional structure and gained a new characteristics. This situation negatively affected employees' sense of assurance on their jobs and careers. Career insecurity is defined as the perceived potential threat about reaching career goals of employees. There is a limited number of studies on career insecurity in the literature. It is seen that career insecurity has effects on employees' turnover intention, organizational commitment and well-being. Therefore, in this study, the conceptual framework of career insecurity has presented and it has been aimed to contribute to the national literature.

Keywords: Career, Insecurity, Career InsecurityTam Metin