Yıl:2018   Sayı: 5   Alan: İşletme  

77
Aysel AKÇAY, Abdülkadir BİLEN
KAR YÖNETİMİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
 
Finansal raporlamanın amaçlarından biri bir firmanın finansal performansı hakkındaki bilgileri periyodik olarak özetlemektir. Kar yönetimi uygulamaları finansal raporlama sürecinde yöneticilerin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri kapsamında takdir yetkisini kullanarak karı manipüle etmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Yöneticilerin firmanın finansal performansını olduğundan farklı göstermek amacıyla yönelmiş olduğu kar yönetimi uygulamaları firmanın finansal tablolarından yararlanan yatırımcı, çalışanlar ve kredi verenler gibi bilgi kullanıcılarının kararlarında yanılmalarına neden olmaktadır. Farklı yöntemler kullanılarak karın yönetilmesine olanak veren kar yönetimi uygulamaları finansal raporların kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle bir işletmede kar yönetimi uygulamaları ne kadar az sayıda ise, işletmenin finansal raporlarının o denli kaliteli olduğu varsayılmaktadır. Bu çalışmanın amacı muhasebe manipülasyon türlerinden biri olan kar yönetimi hakkında bilgi vermektedir. Bu amaçla çalışmada kar yönetimi, kar yönetimi güdüleyicileri ve kar yönetimi tekniklerine ilişkin bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kar, Kar yönetimi, Kar yönetimi teknikleriCONCEPTIONAL FRAMEWORK OF EARNINGS MANAGEMENT
 
One of the purposes of financial reporting is to periodically summarize information about the financial performance of a firm. Earnings management practices arise in the event that managers manipulate earnings using discretionary authority in the context of Generally Accepted Accounting Principles in the financial reporting process. Earnings management practices, which managers use to false pretence their firm's financial performance from others, cause data users such as investors, employees and lenders who make use of the firm's financial statements to be mistaken in the decisions of information. Earnings management practices, which allow managing earnings using different methods, affect the quality of financial reports in the negative manner. For this reason, the fewer the number of earnings management applications in an enterprise, the more likely it is that the financial report of the enterprise is of such good quality. The purpose of this study is to provide information on earnings management, which is one of the types of accounting manipulation. For this purpose, it tried to give information about earnings management, earnings management motivations and earnings management techniques.

Keywords: Earnings, Earnings management, Earnings management techniquesTam Metin