Yıl:2017   Sayı: 4   Alan: İşletme  

44
Öğr.Gör. Saniye YILDIRIM ÖZMUTLU
KADIN LİDERLİK YAKLAŞIMI: TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE ÇEVRESEL DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA YÖNETİM KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 
Bu çalışmanın amacı, lojistik sektöründe çalışan kadın liderlerin işletme yönetimindeki yerini ve almış olduğu kararların ya da göstermiş oldukları eylemlerin işletmeleri nasıl etkilediğine yönelik veriler elde etmektir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde lojistiğin kapsam ve konsepti üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde kadın liderlerin özellikleri, erkek ve kadın liderlik yaklaşımları arasındaki farklar ve kadın liderlerin yönetime katkıları incelenmiştir. Üçüncü bölümde Türk lojistik sektöründe çalışan ve rantgele seçilen 169 kadın yönetici ya da kadın liderlik yaklaşımı sergileyen kadın yöneticilere anket uygulaması yapılmıştır. Yapılan anket verilerinin değerlendirilmesi için SPSS istatistik programı kullanılarak kadın liderlerin lojistik hizmeti veren işletmelerdeki yönetimsel boyutu ve işletme yönetiminde almış oldukları karaların etkisi incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda çıkan sonuçlar değerlendirilmiş ve öneriler de bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, kadın Lider, kadın yönetici, Lojistik, Yönetim.WOMEN LEADERSHIP APPROACH: A STUDY ON THE IMPACT ON MANAGEMENT RESULTS IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGICAL CHANGE AND ENVIRONMENTAL VARIABLES
 
The purpose of this study is to obtain data on how women leaders working in the logistics sector are involved in business management and how decisions they make or actions they demonstrate affect businesses. The study consists of three parts. In the first part, the scope and concept of logistics is emphasized. In the first part, the scope and concept of logistics is emphasized. In the second part, the characteristics of women leaders, the differences between men and women leadership approaches, and the administrative contributions to women's leadership were examined. In the third chapter, 169 female executives working in the Turkish logistics sector were selected and women managers who had a female leadership approach were surveyed. For the evaluation of the questionnaire data, the managerial dimension of the women leaders in the logistic service enterprises and the effect of the profits they have had in the business management have been examined using the SPSS statistical program. The results of the study have evaluated and given recommendations related to these results.

Keywords: Leadership, Women Leader, Women Management, Logistics, ManagementTam Metin