Yıl:2019   Sayı: 8   Alan: Kamu Yönetimi  

34
Gülcan Azimli Çilingir
İDARENİN SORUMLULUĞU İLKESİ KAPSAMINDA AFETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
“Türkiye’de Afet Yönetimi ve İdarenin Sorumluluğu” başlıklı doktora tezinden üretilmiş olan bu çalışmada; kamu hizmeti niteliği taşıdığından şüphe bulunmayan ve bu bağlamda idarenin sorumluluğunu gerektiren afetlerin, anayasal ve yasal düzenlemelere ek olarak, ulusal ve uluslararası boyutta örnek yargı kararlarıyla incelenmiş ve afetlerden dolayı idarenin sorumluluğuna ilişkin tespitlere yer verilmiştir. İdarenin sorumluluğu ilkesi ve afetlerde bu sorumluluğun nasıl ele alınması gerektiği hususu ile idarenin sorumluluğu ilkesinin şartları ve idarenin sorumluluğu ilkesi kapsamında afetlerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmada ayrıca; idarenin sorumluluğu risk yönetimi ve kriz yönetimi aşamasında ve mücbir sebep kavramı bağlamında olmak üzere üç başlık altında ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Mücbir sebep kavramı bağlamında önceleri mücbir sebep olarak ele alınıp idarenin sorumluluğu yoluna gidilmeyen, ancak son yıllarda, özellikle Marmara depremi sonrası, afetlerin mücbir sebep olarak kabul edilmemesi şeklinde idare aleyhine değişen durum, ulusal ve uluslararası hukuk bağlamında örnek kararlarla yaşam hakkı ve mülkiyet hakkı kapsamında ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Afet, Kriz, İdare, Sorumluluk.EVALUATION OF DISASTERS WITHIN PRINCIPLE OF RESPONSIBILITY OF THE ADMINISTRATION
 
"Disaster Management and Responsibility of the Administration in Turkey", produced from the doctoral thesis in this study; In addition to the constitutional and legal arrangements, the disasters, which are not suspected to be public service and require the responsibility of the administration in this context, are examined by national and international sample judicial decisions and determinations regarding the responsibility of the administration due to disasters are included. Disasters were evaluated within the scope of the responsibility of the administration and the responsibility of the administration and the principle of responsibility of the administration and how this responsibility should be handled in disasters. In the study; The responsibility of the administration is discussed in detail under three headings: risk management and crisis management and in thecontext of force majeure concept. In the context of the force majeure concept, it was previously considered as a force majeure and the responsibility of the administration was not approached, but in recent years, especially after the Marmara earthquake, disasters were not accepted as force majeure, the situation changed against the administration, within the context of the right to life and property rights in the context of national and international law. It was obtained.

Keywords: Disaster, Crisis, Administration, Responsibility.Tam Metin