Yıl:2018   Sayı: 5   Alan: İşletme  

103
Doç. Dr. Mehmet DEMİR, Dr. Öğretim Üyesi Yakup ÜLKER, Öğretim Görevlisi Dr. Öznur ARSLAN
İÇ KONTROL, İÇ DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM İLİŞKİSİ
 
İşletmelerin, varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet üstünlüklerini korumaları için işletme içerisinde olabilecek hata ve hilelerin önlenmesi, muhtemel risklerin belirlenmesi ve bu risklere karşı önlem alınması amacıyla iç denetim birimlerini oluşturmaları gerekmektedir. Bu faaliyetlerin etkinliğini artırmak ve kontrol etmek amacıyla da iç kontrol sistemi ve bağımsız denetim faaliyetlerine verilen önem günden güne artmaya başlamıştır. Ortaya çıkan finansal skandallarda, oran düzeyleri değişiklik gösterse de iç kontrol, iç denetim ve bağımsız denetim kurumlarının sorumlulukları bulunmaktadır. Bu skandallarda hatalı işlemlerin etkisinin yanında denetim çalışmalarında tarafsızlık, objektiflik ve bağımsızlık anlayışlarında zedelenmenin payının da olduğu bir gerçektir. Bunun sonucunda işletme çıkar çevrelerinin yanlış karar almaları ve ülke kaynaklarının heba edilmesi söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bağımsız, tarafsız ve objektif davranabilen etkin bir iç denetim sistemi ve bu sistemin iç kontrol ve bağımsız denetimle uyumu, mikro düzeyde işletmelere makro düzeyde işletme ile ilgili çıkar çevrelerine ve ülkeye önemli ve değerli katkılar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: İç Kontrol, İç Denetim, Denetim, Bağımsız Denetim,THE RELATION OF INTERNAL CONTROL, INTERNAL AUDIT AND INDEPENDENT AUDIT
 
It is necessary to form internal audit units in order to prevent mistakes and mistakes that may occur in the enterprise, to identify possible risks and to take measures against these risks for businesses, to maintain their assets and protect their competitive edge. The importance of given to internal control system and independent audit activities began to increase day by day. In the emerging financial scandals, although the rate levels, there are also responsibilities of internal control, internal audit and independent audit institutions. It is a fact that in these scandals beside the effects of incorrect operations, detachment in audit work, damage is part of the opinion of objectivity and independence. As a result, it will be the subject the business interests will have to make the wrong decisions and the country resources will be wasted. Therefore effective of internal audit system can act independent, detachment and objective and the compatibility of this system with internal control and independent control will provide important and valuable contributions to micro-level operations to macro-level business-related interest environments and the country.

Keywords: Internal Control, Internal Audit, Audit, Independent AuditTam Metin