Yıl:2018   Sayı: 6   Alan: İşletme  

51
Gamze Sevimli Örgün / Doç. Dr. Faruk Kalay
ENTELEKTÜEL SERMAYE: TEORİK BİR İNCELEME
 
Globalleşmenin etkisiyle bilgi ekonomisi sürecine hızla geçilmiş ve artık fiziksel çabanın yerini bilgi almıştır. Bu geçiş ve yeni kavramların ortaya çıkması ile geleneksel organizasyon anlayışı köklü bir değişime girmekte ve yönetim işleyişleri, organizasyondaki yapılanmalar ve rekabet ile ilgili yaklaşımlar yeniden ele alınmaktadır. Bilgi ile değer yaratma işletmelerde önemli bir yere sahiptir. Geleneksel anlayışa göre değer yaratma işletmenin sahip olduğu finansal varlıklar ile ölçülebilirken artık işletmelerin değeri maddi varlıklardan ziyade bilgi, deneyim, nitelikli iş gücü gibi maddi olmayan varlıklarla ölçülmektedir. Maddi olmayan varlıklar literatürde entelektüel sermaye olarak yerini almış ve birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu çalışmanın amacı; teorik olarak literatürde farklı şekillerde kavramsallaştırılan entelektüel sermayenin bir literatür araştırmasını yapmak ve işletmeler açısından önemini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Entelektüel Sermaye, Müşteri Sermayesi, İnsan Sermayesi, Yapısal SermayeINTELLECTUAL CAPITAL : A THEORETICAL EXAMINATION
 
The process of knowledge ecenomy was quickly passed by the effect of globalization and then knowledge replaced physical effort. With the passing and emerging new concepts, the conception of traditional organization has changed radically and management process, organization structures and approaches related to competition are discussed. Creating value with information has important place in companies. According to traditional organization value creation could be measured by financial assets of firm but now value of companies is measured intangible assets such as knowledge, experience and qualified labor rather than tangible assets. Intangible assets are defined intellectual capital in the literature and the intellectual capital has been the subject of many researches. The aim of this study is to examine a theoretical review about intellectual capital which is conceptualized in different ways theoretically and has importance for companies.

Keywords: Intellectual Capital, Customer Capital, Human Capital, Structual CapitalTam Metin