Yıl:2018   Sayı: 5   Alan: İşletme  

130
Ersin YENİSU
ENERJİ TÜKETİMİ, CO2 EMİSYONU VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 
Enerji ve çevresel sorunlar son yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünyada araştırmacıların ve uygulamacıların ilgi odağındadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de enerji tüketimi, CO2 emisyonu ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ampirik olarak test etmektir. Bunun için çalışmada 1960-2013 dönemi yıllık GSYİH, CO2 emisyonu ve elektrik tüketimi verileri analiz edilmiştir. Burada ekonometrik yöntem olarak ikili eşbütünleşme analizi, Granger nedensellik analizi ve etki-tepki analizi kullanılmıştır. Johansen eşbütünleşme testine göre enerji tüketimi ile CO2 emisyonu ve ekonomik büyüme ile CO2 emisyonu arasında uzun dönemde anlamlı bir ilişki vardır. VAR modeline dayanan Granger nedensellik analizine göreyse kısa dönemde enerji tüketiminden ekonomik büyümeye, enerji tüketiminden CO2 emisyonuna ve ekonomik büyümeden CO2 emisyonuna doğru tek yönlü bir Granger nedenselliğin olduğu bulgulanmıştır. Ek olarak Granger nedensellik ilişkileri etki-tepki analiziyle de doğrulanmıştır. Sonuç olarak bu çalışmaya göre Türkiye toplam enerji tüketimi içerisindeki yenilenebilir enerji (güneş, rüzgâr, hidroelektrik, biyoenerji vs.) payını mutlaka arttırmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Enerji Tüketimi, CO2 Emisyonu, Ekonomik Büyüme, Johansen Eşbütünleşme, Granger NedensellikENERGY CONSUMPTION, CO2 EMISSIONS AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP: THE CASE OF TURKEY
 
Energy and environmental problems have been the focus of attention in recent years, both in our country and in the World by researchers and practitioners. The aim of this study the relationship between energy consumption, CO2 emissions and economic growth in Turkey is to test empirically. For this, annual GDP, CO2 emissions and electricity consumption data for 1960-2013 period were analyzed. Here, binary cointegration analysis, Granger causality analysis and impact-response analysis are used as econometric methods. According to the Johansen cointegration test, there is a long-term significant relationship between energy consumption and CO2 emissions and economic growth and CO2 emissions. According to the Granger causality analysis based on the VAR model, it has been found that in the short run there is a one-way Granger causality from energy consumption to economic growth, from energy consumption to CO2 emissions and from economic growth to CO2 emissions. In addition, Granger causality associations have been confirmed by impact-response analysis. As a result, according to this study, share of the renewable energy consumption (sun, wind, hydropower, bioenergy etc.) in Turkey must be increased.

Keywords: Energy Consumption, CO2 Emissions, Economic Growth, Johansen Cointegration, Granger Causality.Tam Metin