Yıl:2018   Sayı: 6   Alan: Kamu Yönetimi  

54
Dr.Tarık AK
DÜNYADA İÇ GÜVENLİK YAKLAŞIMININ DEĞİŞİMİ VE İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİNE ETKİSİ
 
Son yıllarda ülkelerin iç güvenliği ulusal güvenliği kadar konuşulur hale gelmiştir. Bunun en önemli nedeni günümüzde güvenlik kaygılarının ve tehditlerinin zaman ve mekandan soyutlanarak vatandaşlar üzerinde olumsuz etki yapmalarıdır. Bu nedenle iç güvenliğin değişen gündeminde devletlerin yönetim usulleri etkilenerek dönüşmektedir. Bu çalışma, son yıllarda iç güvenliğin değişen ihtiyaçlarıyla birlikte devletin yönetim mekanizmalarındaki etkilerini anlamayı hedeflemiştir. Böylece hukuk devletinin de gerektirdiği normlar çerçevesinde iç güvenliği sağlayacak en iyi usullerin belirlenmesine katkı sağlanabilecektir. Bu çalışma, literatür taraması yapılarak teorik bir zeminde yürütülmüştür. Çalışma kapsamında, ilk olarak iç güvenlik yaklaşımında hangi değişimlerin olduğu incelenmiş, müteakiben devletlerin bu konuda işleyen usul ve mekanizmaları tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İç güvenlik, Anayurt güvenliği, Ulusal güvenlik, Ulus devletTHE CHANGE OF INTERNAL SECURITY APPROACH IN THE WORLD AND ITS EFFECT ON INTERNAL SECURITY ADMINISTRATION
 
In recent years, the internal security of countries has become as much talked about as the national security. The most important reason for this is that today security concerns and threats have a negative effect on citizens by being isolated from time and space. For this reason, the administrative procedures of states are transforming in the changing agenda of internal security. This study aims to understand the effects of internal security on the governance mechanisms of the state with the changing needs of internal security. Thus, it will be possible to contribute to the determination of the best procedures to ensure internal security within the framework of the norms required by the state of law. This study was carried out on a theoretical basis by literature review. Within the scope of the study, firstly the changes in the internal security approach were examined. Subsequently the procedures and mechanisms of states in this field have been defined.

Keywords: Internal security, Homeland security, National security, National stateTam Metin