Yıl:2017   Sayı: 4   Alan: İşletme  

57
Prof. Dr. Kahraman ÇATI, Gamze ULUDAĞ, Ar.Gör. Sinan KIZILTOPRAK
DÖNÜŞÜMCÜ VE ETKİLEŞİMCİ LİDERLİK TARZLARININ İÇSEL PAZARLAMA ÇERÇEVESİNDE MÜŞTERİ ODAKLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
 
Bu araştırmanın temel amacı, dönüşümcü ve etkileşimci liderlik tarzlarının içsel pazarlama çerçevesinde müşteri odaklılık üzerine etkisini incelemektir. Araştırma kapsamında daha güvenilir ve geçerli bilgiler elde edebilmek için nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma evreni Düzce Üniversitesi merkez kampüsünde çalışan 1435 akademik personel ve 188 idari personel olmak üzere toplam 1623 personelden oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmanın zorluğu nedeniyle evreni temsil edebilecek 230 örneklem çoklu örnekleme yöntemi kullanılarak ilk önce tabakalara ayrılıp daha sonra basit tesadüfi yöntemle seçilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler yüz yüze anket tekniğiyle toplanmıştır. Elde edilen veriler aracılığıyla değişkenler arasındaki etkileşimi ortaya koymak amacı ile yapılan çoklu regresyon analizleri sonucunda içsel pazarlama algısı aracı değişken olarak alındığında dönüşümcü liderlik ile etkileşimci liderlik boyutları arasında yer alan koşullu ödül, müşteri odaklılık üzerinde pozitif yönde, etkileşimci liderlik boyutlarından olan tam serbesti boyutunun ise negatif yönde etki ettiği belirlenmiştir. Ayrıca içsel pazarlama algısı aracı değişken olarak alındığında istisnalarla yönetim-aktif boyutu ile müşteri odaklılık arasında herhangi bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik, İçsel Pazarlama, Müşteri Odaklılık, Düzce ÜniversitesiTHE EFFECT ON CUSTOMER FOCUS ON THE INTERIOR MARKETING FRAMEWORK OF THE TRANSFORMATIONAL AND TRANSACTHE EFFECT ON CUSTOMER FOCUS ON THE INTERIOR MARKETING FRAMEWORK OF THE TRANSFORMATIONAL AND TRANSACTIONAL LEADERSHIP STYLE: DUZCE UNIVERSITY EXAMPLE
 
The main purpose of this research is to examine the influence of the transformational and transactional leadership styles on customer orientation in the internal marketing context. In the scope of the research, quantitative research method was used to obtain more reliable and valid information. The research universe consists of a total of 1623 personnel, including 1435 academic staff and 188 administrative staff working at the central campus of Düzce University. Because of the difficulty of reaching the whole of the universe, 230 samples that could represent the universe were first separated by stratification using the multiple sampling method and then selected by simple random method. The data obtained from the survey were collected by face to face survey technique. When the internal marketing perception tool is taken as a variable as a result of the multiple regression analyzes made with the purpose of revealing the interaction between the variables through the obtained data, the conditional reward, which is between the transformational leadership and the transactional leadership dimensions, is positively on the customer orientation and the completely free dimension from the transactional leadership dimensions is the negative has been determined to have an effect on the direction. In addition, when the internal marketing perception tool is taken as variable, it has been found out that there is no relation between management-active dimension and customer orientation.

Keywords: Transformational and Transactional Leadership, Internal Marketing, Customer Orientation, Düzce UniversityTam Metin