Yıl:2018   Sayı: 5   Alan: İktisat  

57
Süreyya Bakkal, Muharrem Bakkal
DIŞ ÖDEMELER BİLANÇOSU VE PARASALCI YAKLAŞIM
 
Ödemeler dengesinin sağlanıp sağlanmadığı ülkelerin ödemeler bilançosu incelenerek anlaşılabilir. Ödemeler bilançosu bir ülke ekonomisinin faaliyetlerinin en önemli göstergeleri arasında olup bir ayna gibidir. Hükümetlerin uyguladıkları çeşitli ekonomi politikaları dış ödemeler bilançosunu doğrudan etkiler. Eğer bir ülkede açık ya da fazla varsa bu durumun giderilmesi gerekir. Zira dış açıklar ülkenin döviz rezervlerinin azalmasına ve dış dünyadan kredi temin etmesinde itibarının düşmesine neden Olur. Ödemeler dengesinin kronik olarak fazla vermesi ise ülkelerde enflasyona neden olurken diğer yandan ilgili ülkenin sürekli fazla vermesi ilişkide bulunduğu diğer ülkelerin açık vermelerine neden olduğu için uluslararası ticareti bozucu etki yapar. Dış ödemeler bilançosu iki mekanizma sayesinde dengeye gelir. Bunlardan birincisi otomatik denkleşme mekanizmasıdır. İkincisi hükumet politikaları ile bilançoyu denkleştirme mekanizmalarıdır. İlave olarak 1970’ li yılların başında devreye giren bir yaklaşım daha vardır ki bunun adı da parasalcı yaklaşımdır. Bu düşüncenin temel dayanağı para arzı ya da para talebindeki aşırılıktır. Bu aşırılık ekonomideki mal ve hizmetlerin üretimini ve tüketimini tahvil, hisse senedi gibi varlıkların borç alınma ya da verilmesini etkileyerek millî gelir ve genel harcama düzeyinde değişmelerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla bu yaklaşımda temel vurgu ödemeler bilançosunun belirli bir hesabı üzerine değil bütün hesapları üzerine yapılmaktadır. Bu düşüncenin savunucuları ödemeler dengesi açık veya fazlalarını parasal bir olgu olarak düşünürler.

Anahtar Kelimeler: Ödemeler dengesi,parasal yaklaşım,enflasyon,dış açık ve dış fazlaMONETARIST APPROACH TO THE BALANCE OF PAYMENTS
 
Balance of payments is among the most important indicators of the activities of a country's economy and are like mirrors. Various economic policies imposed by governments directly affect balance of payments. If a country has a open or close position in its balance of payments, this situation must be remedied. Balance of payment deficits reduce foreign exchange reserves, cause borrowing from abroad and cause a country to lose its credibility. Chronic surpluses in a country’s balance of payments not only cause inflation in the country but also has a disruptive effect on international trade since it makes trade partners to carry open position in their balance of payments. The balance of payments is balanced by mainly two mechanisms. The first of these is the automatic equalization mechanism. The second is the mechanisms of balancing by government policies. In addition, there is another approach that was introduced at the beginning of the 1970's, which is a monetary approach. The mainstay of this thinking is the excess in money supply or money demand. This excess will result in changes in the level of national income and general expenditure by affecting theconsumption and production of goods and services and the borrowing or lending of assets such as bonds and shares in the economy. Therefore, the main emphasis in this approach is on all items of balance of payments, not on a specific item. The defenders of this approach assume deficit or surplus in balance of payments as a monetary phenomenon.

Keywords: Balance of payments, monetary approach, inflation, external deficit and surplusTam Metin