Yıl:2019   Sayı: 8   Alan: Kamu Yönetimi  

24
İlke Örçen Güler
ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Önleyici çevre politikalarının temel araçlarından olan çevresel değerlendirme, politika, plan ve projelerin, olası çevresel etkilerini belirleyerek karar alma aşamasında göz önünde bulundurmayı hedeflemektedir. Çevre politikalarının gelişiminde çevre değerlendirme teknikleri yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Çevresel politikalar ile diğer politika hedefleri arasında uyum sağlanması gerekliliği ve bütünleşik yaklaşımın geliştirilmesi ile ortaya çıkmış olan çevresel değerlendirme teknikleri politika ve planlama aracı olarak kullanılmaktadır. Çevresel değerlendirme tekniklerine yönelik hukuki düzenlemeler ve teorik çalışmalar sonucunda en yaygın kullanılanlar Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirmedir (SÇD). İlk uygulanmaya başlanan ÇED yanında çevre politikası yaklaşımlarındaki gelişmeler ve daha etkin tekniklerin geliştirilmesi yönündeki eğilim sonucu SÇD daha geniş kapsamlı bir araç olarak gelişmiştir. Türkiye’de her iki araç için ayrı hukuki düzenlemeler bulunmaktadır. Çalışmada ilk olarak çevresel değerlendirme tekniklerinin gelişimi çerçevesinde SÇD’nin uluslararası düzeydeki gelişimi ÇED ile karşılaştırmalı olarak ele alınarak Türkiye’deki gelişimi hukuki düzenlemeler, uygulamalar ve akademik çalışmalar değerlendirilerek ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çevresel Değerlendirme, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Stratejik Çevresel Değerlendirme.DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TECHNIQUE AND EVALUATION OF IMPLICATIONS IN TURKEY
 
As one of the main tools of pereventive environmental policies environmental assessment aims to determine the possible environmental impacts of policies, plans and projects to consider them in decision-making. In line with the development of environmental policies, environmental assessment techniques has been widely used. With the development of integrated approach environmental assessment techniques are used as a policy and planning tool. As a result of both legal arrangements and theoretical discussions the most widely used technics are Environmental Impact Assessment (EIA) and Strategic Environmental Assessment (SEA). EIA is the first technique but SEA has developed as a wider and more comprehensive assessment tool both as a result of developments in environmental policy approaches. Turkey has made arrangements for both environmental assessment tool. In this study international development of SEA discussed compared with EIA and the development in Turkey have been addressed through the legal regulations, application and academic studies.

Keywords: Environmetal Assessment, Environmental Impact Assessment, Strategic Environmental AssessmentTam Metin