Yıl:2019   Sayı: 8   Alan: İşletme  

53
Leyla Dilara Yaşar,Reha Saydan
ÇEVRE BİLİNCİ VE ÇEVRECİ ÜRÜN SATINALMA DAVRANIŞINDA DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ
 
Bu araştırma demografik faktörlerin, tüketicilerin çevre bilinci ve çevreci ürünleri satın almasına yönelik etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma 401 katılımcıyla Van ilinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Varyans Analizi (ANOVA) ve t testi yapılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. Sonuç olarak, çalışma demografik faktörlerin çevresel ürün ve bilinçli ürün satın alma davranışı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermiştirBu araştırma demografik faktörlerin, tüketicilerin çevre bilinci ve çevreci ürünleri satın almasına yönelik etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma 401 katılımcıyla Van ilinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Varyans Analizi (ANOVA) ve t testi yapılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. Sonuç olarak, çalışma demografik faktörlerin çevresel ürün ve bilinçli ürün satın alma davranışı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Çevre bilinci, çevreci ürün, yeşil rün, yeşil tüketici, yeşil pazarlamaTHE IMPACT OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS AND GREEN PRODUCT PURCHASING BEHAVIOR: THE CASE OF VAN PROVINCE
 
The purpose of this research is to examine the effect of demographic factors on consumers' environmental awareness and purchasing of environmental products. The research was conducted in Van province with 401 participants. The questionnaire method was applied as data collection method. Analysis of variance (ANOVA) and t test were used to test hypotheses and the results were interpreted. In conclusion, the study showed that demographic factors have a significant effect on environmental product and conscious product purchasing behavior.The purpose of this research is to examine the effect of demographic factors on consumers' environmental awareness and purchasing of environmental products. The research was conducted in Van province with 401 participants. The questionnaire method was applied as data collection method. Analysis of variance (ANOVA) and t test were used to test hypotheses and the results were interpreted. In conclusion, the study showed that demographic factors have a significant effect on environmental product and conscious product purchasing behavior.

Keywords: Environmental consciousness, green product, green consumer, green marketingTam Metin