Yıl:2019   Sayı: 7   Alan: İşletme  

66
Sevda DEMİR
ÇALIŞANLARIN SINIRSIZ VE ÇOK YÖNLÜ KARIYER TUTUMLARININ BELIRLENMESINE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA
 
Bu çalışma, çalışanların sınırsız ve çok yönlü kariyer tutumlarını belirlemek ve bu tutumların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Öncelikle ilgili literatür incelenmiş ve kavramlar teorik açıdan ele alınmıştır. Bu amaçla yapılan araştırmaya Gaziantep ve Osmaniye illerinde üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren dört ayrı firmanın farklı organizasyon ve düzeylerinde çalışan 172 kişi katılmıştır. Veri elde etmek amacı ile Briscoe ve arkadaşları (2006) tarafından geliştirilen; Kale ve Özer (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan; 13 maddelik “Sınırsız Kariyer Tutumu Ölçeği” ve 13 maddelik “Çok Yönlü Kariyer Tutumu Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın veri analizleri, SPSS 22.0 for Windows istatistik paket programı içinde; korelasyon, Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis H Testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre sınırsız kariyer “psikolojik hareketlilik” alt boyutuna ilişkin tutumların çalışanların cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyleri açısından; çok yönlü kariyer “kendi kendini yönetme” alt boyutuna ilişkin tutumların, cinsiyet değişkeni açısından; son olarak “değerlere göre hareket etme” alt boyutuna ilişkin tutumların cinsiyet, yaş ve aylık gelir durumu açısından farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca çalışanların sınırsız ve çok yönlü kariyer tutumlarının çalışılan sektör açısından (üretim/hizmet) farklılık göstermediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sınırsız Kariyer, Çok Yönlü Kariyer, Üretim Sektörü, Hizmet SektörüA RESEARCH ON DETERMINATION OF BOUNDARYLESS AND PROTEAN ATTITUDES OF EMPLOYEES
 
This study was conducted to determine the boundaryless and protean career attitudes of employees and to determine whether these attitudes differ according to their demographic characteristics. Firstly, the related literature has been examined and the concepts are discussed from a theoretical perspective. For this purpose, 172 people working in different organizations and levels of four different companies operating in the production and service sectors participated in the research conducted in Gaziantep and Osmaniye provinces. Developed by Briscoe et al. (2006) to obtain data; Adapted to Turkish by Kale and Özer (2012); “The Boundaryless Career Attitude Scale” consisting of 13 items and “The Protean Career Attitude Scale” consisting of 13 items were used. Data analysis of the research is done in SPSS 22.0 for Windows statistical package program; Correlation, Mann Whitney U Test and Kruskal Wallis H Test were applied. According to the findings, the attitudes towards psychological mobility of the boundaryless career in terms of gender, age and education levels of the employees; the attitudes towards the self-management sub-dimension of the protean career in terms of gender variable; Finally, it was determined that the attitudes towards the sub-dimension act differed in terms of gender, age and monthly income. In addition, it has been determined that the employees' boundaryless and protean career attitudes do not differ in terms of the sector (production / service) studied.

Keywords: Boundaryless Career, Protean Career, Production Sector, Service SectorTam Metin