Yıl:2019   Sayı: 7   Alan: Uluslararası İlişkiler  

44
Hakan KARAASLAN
BÖLGE ÇALIŞMALARINDA DOĞU AVRUPA ÖRNEĞİ: TARİHSEL ARKA PLAN
 
Son yıllarda özellikle Uluslararası İlişkiler disiplini çerçevesinde ‘Bölge Çalışmaları’ başlığı altında bölgeler analiz birimi olarak kullanılmaktadır. Soğuk Savaş sonrası dönemde, dış politikanın çok boyutlu ve daha kapsamlı hale gelmesi, bölgesel düzeylerde yürütülecek analizlerin önemini artırmıştır. Bölge çalışmaları, küreselleşme olgusu bağlamında dinamikleri hızla değişen ve dönüşen günümüz dünyasının siyasi, ekonomik, askeri, sosyal ve kültürel koşullarının disiplinler arası yöntemlerle daha iyi analiz edilmesine imkân vermektedir. Aynı zamanda, bölge çalışmaları kapsamında yürütülen analizler, kendilerine has dinamikleri barındıran bölge ülkelerinin, siyasi, ekonomik, toplumsal, askeri ve kültürel özelliklerinin daha iyi anlaşılmasına ve bu şekilde de bu bölgelere yönelik orta ve uzun vadede daha gerçekçi politikaların ve stratejilerin oluşturulmasına imkân sağlamaktadır. Bölge çalışmaları genel başlığı altında bu makalenin konusunu oluşturan Doğu Avrupa bölgesinin tarihsel arka planının incelenmesi bu çalışmanın esas amacını oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında Doğu Avrupa’da yer alan ülkeler Rusya Federasyonu, Ukrayna, Moldova ve Beyaz Rusya olarak ele alınmıştır. Bölge ülkelerinin tarihsel geçmişlerinin bölgeye has dinamikler bakımından bir değerlendirilmesinin yapılması siyaset, ekonomi, güvenlik ve kültürel başlıklarda yapılacak diğer araştırmalar için anlamlı bir ön akademik çerçeve sunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bölge Çalışmaları, Doğu Avrupa, Rusya, Ukrayna, Moldova, Beyaz RusyaTHE CASE OF EASTERN EUROPE IN AREA STUDIES: HISTORICAL BACKGROUND
 
In recent years, regions have been used as a unit of analysis under the title of ‘Area Studies’ within the framework of International Relations discipline. In the post-Cold War era, multidimensional and more comprehensive character of foreign policy has increased the importance of analysis conducted at regional levels. Area Studies, through interdisciplinary methods, provides a better analysis of political, economic, military, social and cultural conditions in today’s world. Analyses conducted in terms of Area Studies also provide a better understanding of political, economic, societal, military and cultural characteristics in the countries of a region which have their own original characteristics. These analyses also enable to create realistic policies and strategies towards the countries in a specific region in the medium and long terms. The basic aim of this study is to analyze the historical background of the Eastern Europe within the framework of Area Studies. This study includes the Russian Federation, Ukraine, Moldova and Belarus as the countries of the Eastern Europe. Studying historical backgrounds of the Eastern European countries provides a meaningful academic framework for other researches which will be conducted from the political, economic and cultural aspects.

Keywords: Area Studies, Eastern Europe, Russia, Ukraine, Moldova, BelarusTam Metin